[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ trợ giúp thương mại Khang An


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ trợ giúp thương mại Khang An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1 Khái niệm và phân loại lao động trong doanh nghiệp:
1.1.1 Khái niệm:
1.1.2 Phân loại lao động trong doanh nghiệp:
1.2 Tiền lương và các khoản trích theo lương:
1.2.1 Tiền lương:
1.2.2 Khái niệm về các khoản trích theo lương:
1.3 Quỹ tiền lương:
1.3.1 Khái niệm:
1.3.2 Nội dung:
1.4 Các quỹ hình thành từ tiền lương:
1.4.1 Bảo hiểm xã hội:
1.4.2 Bảo hiểm y tế:
1.4.3 Bảo hiểm thất nghiệp:
1.4.4 Kinh phí Công đoàn:
1.5 Các hình thức trả lương:
1.5.1 Hình thức tiền lương trả theo thời gian:
1.5.2 Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm:
1.6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
1.6.1 Căn cứ pháp lý của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
1.6.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỢ GIÚP THƯƠNG MẠI KHANG AN
2.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An
2.1.1 Giới thiệu về Công ty:
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty:
2.2 Lĩnh vực kinh doanh và các dịch vụ chính của công ty:
2.2.1 Lĩnh vực kinh doanh:
2.2.2 Các nhóm dịch vụ chính:
2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty:
2.4 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:
2.4.1 Phòng Tổ chức - Hành chính:
2.4.2 Phòng Tài chính - Kế toán:
2.4.3 Phòng Kinh doanh:
2.4.4 Phòng Đào tạo – Quản lý chất lượng:
2.4.5 Trung tâm Chăm sóc khách hàng:
2.5 Tình hình nhân sự đối với hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay
2.6 Doanh số:
2.7 Tổ chức công tác kế toán của Công ty:
2.7.1 Cơ cấu bộ máy kế toán
2.7.2 Tổ chức hoạt động:
2.7.3 Chức năng và nhiệm vụ:
2.7.4 Công tác tổ chức kế toán:
2.8 Chế độ kế toán và hệ thống thông tin kế toán:
2.9 Thực tế công tác hạch toán tiền lƣơng và các khoản phải trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thƣơng mại Khang An:
2.9.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương:
2.9.2 Phương pháp xây dựng và quản lý quỹ lương:
2.9.3 Hình thức trả lương cho người lao động:
2.9.4 Các khoản khấu trừ vào lương cho người lao động:
2.9.5 Minh họa về cách tính lương cho người lao động:
2.9.6 Thực tế hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An:
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét:
3.1.1 Ưu điểm:
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Kiến nghị:
3.2.1 Về nguồn nhân lực:
3.2.2 Về phương pháp trao đổi thông tin kế toán:
3.2.3 Về việc luân chuyển chứng từ kế toán:
3.2.4 Về trích trước tiền lương nghỉ phép cho nhân viên:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan