[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch LYS


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch LYS
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
1.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.4 Phân loại kết quả hoạt động kinh doanh
1.2 KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu
1.2.1.4 Chứng từ kế toán
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
1.2.1.6 Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ kế toán
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Chứng từ kế toán
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
1.3.1 Chiết khấu thương mại
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Quy định hạch toán
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng
1.3.1.4 Phương pháp hạch toán
1.3.2 Giảm giá hàng bán
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Quy định hạch toán
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng
1.3.2.4 Phương pháp hạch toán
1.3.3 Hàng bán bị trả lại
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Quy định hạch toán
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.3.4 Phương pháp hạch toán
1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ VỐN HÀNG BÁN
1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.1.1 Khái niệm
1.4.1.2 Chứng từ kế toán
1.4.1.3 Tài khoản sử dụng
1.4.1.4 Phương pháp hạch toán
1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2.1 Khái niệm
1.4.2.2 Chứng từ kế toán
1.4.2.3 Tài khoản sử dụng
1.4.2.4 Phương pháp hạch toán
1.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3.1 Khái niệm
1.4.3.2 Chứng từ kế toán
1.4.3.3 Tài khoản sử dụng
1.4.3.4 Phương pháp hạch toán
1.4.4 Kế toán chi phí tài chính
1.4.4.1 Khái niệm
1.4.4.2 Chứng từ kế toán
1.4.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4.4 Phương pháp hạch toán
1.4.5 Kế toán chi phí khác
1.4.5.1 Khái niệm
1.4.5.2 Chứng từ kế toán
1.4.5.3 Tài khoản sử dụng
1.4.5.4 Phương pháp hạch toán
1.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.6.1 Khái niệm
1.4.6.2 Phương pháp tính thuế
1.4.6.3 Chứng từ kế toán
1.4.6.4 Tài khoản sử dụng
1.4.6.5 Phương pháp hạch toán
1.5 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Chứng từ kế toán
1.5.3 Tài khoản sử dụng
1.5.4 Phương pháp hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TM DV DL LYS
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.1 Khái quát về thông tin công ty
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ
2.1.1.4 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2 Tình hình nhân sự
2.1.2.1Tình hình nhân sự
2.1.2.2 Đánh giá
2.1.3 Doanh số
2.1.4 Tổ chức phòng kế toán tài vụ
2.1.4.1 Cơ cấu bộ máy kế toán
2.1.4.2 Nhiệm vụ
2.1.4.3 Chính sách kế toán
2.1.5 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiêp
2.1.5.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán
2.1.5.2 Hình thức kế toán áp dụng
2.1.6 Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính tại công ty
2.1.6.1 Nghiệp vụ lập báo cáo
2.1.6.2 Các báo cáo tài chính được lập tại công ty
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.2.1 Kế toán doanh thu, thu nhập
2.2.1.1 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ
2.2.1.1.1 Các loại doanh thu và hình thức bán hàng
2.2.1.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.1.1.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.1.2Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.2.1Các loại doanh thu tài chính
2.2.1.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.1.2.3Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.2 Kế toán chi phí, giá vốn hàng bán
2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.1.1 Cách xác định giá vốn
2.2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.1.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.2.2 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.3.2 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.2.4 Kế toán thuế TNDN
2.2.2.4.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.4.2 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.3 Xác định kết quả kinh doanh
2.2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3.2 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
3.1 NHẬN XÉT CHUNG
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 GIẢI PHÁP
3.3 MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN
Kết luận
Phụ lục
[/tomtat]

Bài viết liên quan