[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Xây Dựng An Tài Phát


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Xây Dựng An Tài Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XẤY LẮP
1.1. Đặc điểm cở bản của ngành xây dựng cơ bản (XDCB)
1.2. Vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.3. Đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành và kỳ tính giá thành nào
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí và tính giá thành trong lĩnh vực xây lắp
1.5. Những yêu cầu và mục tiêu của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công ty xây lắp
1.6. Kế toán chi phí sản xuất.
1.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, phân bố, kết chuyển chi phí và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.8. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.9. Tổ chức sổ kế toán trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại doanh nghiệp xây lắp
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG AN TÀI PHÁT
2.1. Khái quát  về công ty TNHH MTV Xây dựng An Tài Phát
2.2. Giới thiệu về phòng kế toán tài vụ
2.3. Hình thức tổ chức kế toán tại công ty
2.4. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Xây dựng An Tài Phát
2.5. Một số nhận xét và kết luận chương 2
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG AN TÀI PHÁT
3.1. Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan