[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học cuả đề tài
1.1.1. Khái niện về nông thôn
1.1.2. Khái niệm về phát triển nông thôn
1.1.3. Nông thôn mới
1.1.4. Lý luận về phát triển nông thôn và xây dựng mô hình nông thôn mới
1.2. Một số kết quả nghiên cứu về xây dựng mô hình nông thôn mới trong và ngoài nước
1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới từ các nước trên thế giới
1.2.3. Các nghiên cứu trong nước
1.2.4. Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
1.2.5. Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.4.2. Phương pháp xử lý và phân tích thông tin
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Sông Công
3.1.1. Địa lý tự nhiên
3.1.2. Địa lý hành chính
3.1.3. Khí hậu
3.1.4. Thuỷ văn
3.1.5. Địa chất
3.1.6. Tài nguyên đất
3.1.7. Tài nguyên sinh vật
3.1.8. Tài nguyên khoáng sản
3.2. Thực trạng về kinh tế xã hội
3.3. Thực trạng nông thôn mới 04 xã nghiên cứu/ địa bàn thị xã Sông Công theo các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
3.3.1. Kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch của 04 xã nghiên cứu theo tiêu chí NTM
3.3.3. Thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của 04 xã nghiên cứu/ địa bàn thị xã Sông Công theo tiêu chí NTM.
3.3.4. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất của 04 xã nghiên cứu/ địa bàn thị xã Sông Công theo tiêu chí NTM
3.3.5. Thực trạng Văn hóa - Xã hội - Môi trường của 04 xã so với tiêu chí NTM
3.3.7. Ngƣời dân với vấn đề xây dựng NTM
3.3.8. Đánh giá việc thực hiện chương trình NTM trên địa bàn nghiên cứu
3.3.9. Những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng NTM trên địa bàn thị xã sông công
3.4. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn 04 xã nghiên cứu của thị xã sông công
3.4.1. Điểm mạnh
3.4.2. Điểm yếu
3.4.3. Cơ hội
3.4.4. Thách thức
3.5. Giải pháp chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bà thị xã Sông Công đến năm 2020
3.5.1. Quan điểm về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Sông Công đến năm 2020
3.5.2. Giải pháp chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới trên địa thị xã sông công đến năm 2020
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan