[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT-XH trong xây dựng NTM
1.1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ
1.1.1.1. Khái niệm nông thôn và nông thôn mới
1.1.1.2. Khái niệm hạ tầng kinh tế - xã hội
1.1.1.3. Khái niệm hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và nông thôn mới
1.1.2. Các bộ phận cấu thành hạ tầng KT - XH trong nông thôn mới
1.1.2.1. Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn mới
1.1.2.2. Hệ thống hạ tầng văn hoá - xã hội nông thôn
1.1.3. Vai trò và những yêu cầu đặt ra nhằm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới
1.1.3.1. Vai trò của hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới
1.1.3.2. Những yêu cầu đặt ra trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn
1.1.4.1. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên, đất đai
1.1.4.2. Nhóm nhân tố vốn
1.1.4.3. Nhóm nhân tố về cơ chế, chính sách
1.1.4.4. Nhóm nhân tố người dân nông thôn
1.1.4.5. Các nhân tố khác
1.2. Kinh nghiệm phát triển hạ tầng KT-Xh trong quá trình xây dựng NTM ở các nước trên thế giới
1.2.1. Hàn Quốc: phong trào Làng mới (Seamaul Undong)
1.2.2. Đài Loan
1.2.3. Trung Quốc
1.2.4. Một số bài học kinh nghiệm rút ra về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ở một số nƣớc và vùng lãnh thổ
1.3. Thực tiễn phát triển hạ tầng KT-XH trong quá trình xây dựng NTM ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Cẩm Khê
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
3.1.3. Đánh giá chung
3.2. Thực trạng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Cẩm Khê
3.2.1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Phú Thọ và của huyện Cẩm Khê về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới
3.2.1.1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc
3.2.1.2. Chủ trương, chính sách của tỉnh Phú Thọ
3.2.1.3. Chủ trương, chính sách của huyện Cẩm Khê
3.2.1.4. Một số nét cơ bản về quá trình xây dựng NTM của huyện Cẩm Khê
3.2.2. Thực trạng về phát triển hạ tầng KT-XH và tác động của nó đến sự phát triển KT-XH trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Cẩm Khê
3.2.2.1. Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới
3.2.2.2. Hệ thống hạ tầng văn hoá - xã hội trong xây dựng nông thôn mới
3.2.2.3. Ngƣời dân huyện Cẩm Khê với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới
3.2.2.4. Tác động của hạ tầng kinh tế - xã hội đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Cẩm Khê
3.2.2.5. Đánh giá chung về các tiêu chí liên quan đến phát triển hạ tầng KT-XH trong 19 tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cẩm Khê.
3.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức liên quan đến phát triển hạ tầng KT-XH trong xây dựng NTM tại huyện Cẩm Khê
3.3.1. Điểm mạnh
3.3.2. Điểm yếu
3.3.3. Cơ hội
3.3.4. Thách thức
3.4. Giải pháp phát triển hạ tầng KT-XH trong xây dựng NTM ở huyện Cẩm Khê trong thời gian tới
3.4.1. Nhóm giải pháp chung
3.4.2. Nhóm giải pháp cụ thể
3.4.2.1. Giải pháp về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
3.4.2.2. Giải pháp về tuyên truyền, vận động
3.4.2.3. Giải pháp huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng KT - XH trong xây dựng nông thôn mới
3.4.2.4. Giải pháp về nâng cao vai trò chủ thể của người dân
2.4.2.5. Nâng cao năng lực quản lý xây dựng hạ tầng KT - XH nông thôn
3.4.2.6. Tăng cường phân cấp quản lý trong phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan