[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
6. Những đóng góp mới của luận văn
7. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ SẢN XUẤT CHÈ NÓI RIÊNG
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1. Khái quát chung về hiệu quả kỹ thuật
1.1.2. Cơ sở lý luận về phát triển sản xuất chè
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1. Thu thập số liệu sơ cấp
2.2.2. Thu thập số liệu thứ cấp
2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3.1. Phương pháp đo lường hiệu quả kỹ thuật
2.3.2. Mô hình các yếu tố tác động đến tính không hiệu quả
Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN SUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên
3.2. Thực trạng nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên
3.2.1. Tình hình chung về sản xuất chè của huyện Hàm Yên
3.2.2. Tình hình chung của nhóm hộ nghiên cứu
3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng chè ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Phương hướng phát triển sản xuất chè cho huyện Hàm Yên
4.1.1. Một số quan điểm phát triển
4.1.2. Một số chỉ tiêu phát triển sản xuất chè của huyện Hàm Yên
4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4.2.1. Nhóm giải pháp đối với chính quyền địa phương
4.2.2. Nhóm giải pháp đối với nông hộ
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan