[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý bồi dưỡng năng lực theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý bồi dưỡng năng lực theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Giới hạn của đề tài
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THEO CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Quản lý và quản lý giáo dục
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.3. Dạy nghề và đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.3.1. Khái niệm dạy nghề
1.3.2. Khái niệm giáo viên
1.3.3. Khái niệm giáo viên dạy nghề
1.3.4. Đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.4. Quản lý bồi dưỡng năng lực theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm
1.4.1. Khái niệm năng lực
1.4.2. Khái niệm bồi dưỡng
1.4.3. Quản lý bồi dưỡng giáo viên
1.4.4. Chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên dạy nghề
1.4.5. Bồi dưỡng năng lực theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm
1.4.6. Công tác quản lý bồi dưỡng năng lực theo chuẩn NVSP
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng năng lực theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên
1.5.1. Những yếu tố chủ quan
1.5.2. Những yếu tố khách quan
TIỂU KẾT CHưƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THEO CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHIỆP VỤ TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Tình hình kinh tế - xã hội, đào tạo nghề ở tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.2. Thực trạng công tác dạy nghề của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
2.2. Sơ lƣợc lịch sử hình thành và phát triển trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Vị trí
2.2.2. Nhiệm vụ
2.3. Thực trạng về cơ cấu tổ chức, qui mô đào tạo và cơ cở vật chất của Trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Về tổ chức và quản lý nhà trường
2.3.2. Về đào tạo
2.3.3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
2.4. Thực trạng đội ngũ giáo viên ở trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.1. Về số lượng
2.4.2. Về cơ cấu
2.4.3. Về chất lượng
2.5. Thực trạng quản lý bồi dưỡng năng lực theo chuẩn NVSP cho ĐNGV
2.5.1. Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng
2.5.2. Thực trạng tổ chức, chỉ đạo thực hiện
2.5.3. Thực trạng đánh giá việc bồi dưỡng
2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực theo chuẩn NVSP cho đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ tỉnh Vĩnh Phúc
2.6.1. Những yếu tố thuận lợi
2.6.2. Những yếu tố không thuận lợi
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THEO CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHIỆP VỤ TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính lợi ích
3.2. Các nhóm biện pháp
3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL và GV về hoạt động BD năng lực
3.2.2. Tập trung các nguồn lực cho hoạt động bồi dƣỡng giáo viên
3.2.3. Cải tiến và hoàn thiện chính sách đãi ngộ với GV
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý hoạt động BDGV
3.2.5. Sử dụng đội ngũ giáo viên một cách khoa học
3.2.6. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ Lao động - TB&XH
2.2. Đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc
2.3. Đối với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan