[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƯỜNG THPT
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Đánh giá kết quả học tập ở trường THPT
1.2.1. Các khái niệm cơ bản
1.2.2. Mục đích của đánh giá cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau
1.2.3. Ý nghĩa của việc đánh giá kết quả học tập
1.2.4. Bản chất của đánh giá
1.2.5. Các nguyên tắc đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.2.6. Yêu cầu đối với đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.2.7. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.2.8. Quy trình tổ chức KTĐG ở trường THPT
1.3. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở trường THPT
1.3.1. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
1.3.2. Vai trò, ý nghĩa quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.3.3. Những nội dung quản lý hoạt động KTĐG
1.3.4. Mối quan hệ giữa đánh giá kết quả học tập và quản lý
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát về các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2.2. Những vấn đề chung về khảo sát thực trạng
2.2.1. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng
2.2.2. Độ tin cậy của công cụ nghiên cứu
2.3. Thực trạng hoạt động đánh giá KQHT của HS tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Thực trạng việc xác định về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và phương tiện đánh giá KQHT
2.3.2. Việc đảm bảo nội dung đánh giá kết quả học tập
2.3.3. Việc sử dụng các phương pháp đánh giá KQHT
2.3.4. Thực trạng công tác thông báo nội dung đánh giá trước khi đánh giá KQHT
2.3.5. Thực trạng việc thực hiện quá trình tổ chức hoạt động đánh giá KQHT
2.3.6. Công tác tổ chức coi thi
2.3.7. Công tác chấm thi
2.3.8. Thực trạng việc công bố kết quả thi và ra quyết định mới
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.1. Nhận thức về tầm quan trọng trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS
2.4.2. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch cho hoạt động đánh giá KQHT của học sinh
2.4.3. Thực trạng việc tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá KQHT của HS
2.5. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân
2.5.1. Đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT của học sinh
2.5.2. Nguyên nhân của các bất cập trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS
Kết luận chương 2
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Mục đích và nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Mục đích
3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh
3.2.1. Biện pháp 1: Tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm trong hoạt động đánh giá kết quả học tập cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh
3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch và quy trình KTĐG cho các bộ môn và quản lý các quy trình đánh giá đó
3.3.3. Biện pháp 3. Xây dựng quy định về chế độ tài chính đối với hoạt động đánh giá KQHT
3.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt đánh giá kết quả học tập
3.3.5. Biện pháp 5: Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ ở trường THPT
3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
3.3.7. Biện pháp 7: Tăng cường chỉ đạo việc đổi mới hoạt đánh giá kết quả học tập
3.4. Mối liên quan giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất
3.5.1. Mục đích
3.5.2. Nội dung và cách tiến hành
3.5.3. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan