[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.2.1. Đánh giá
1.2.2. Đánh giá giáo dục
1.2.3. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2.4. Hoạt động tự đánh giá
1.2.5. Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá
1.3. Hoạt động tự đánh giá trường THPT
1.3.1. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động tự đánh giá trường THPT
1.3.2. Nội dung và tiêu chuẩn tự đánh giá trường THPT
1.3.3. Quy trình tự đánh giá
1.3.4. Hội đồng tự đánh giá; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá
1.3.5. Vai trò của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu và các phòng ban chức năng trong thực hiện hoạt động tự đánh giá trường THPT
1.4. Quản lý hoạt động tự đánh giá trƣờng THPT
1.4.1. Mục tiêu quản lý
1.4.2. Chủ thể quản lý
1.4.3. Nội dung quản lý
1.4.4. Phương pháp quản lý
1.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tự đánh giá trường THPT
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng
2.1.1. Vài nét về khách thể khảo sát
2.1.2. Mục tiêu khảo sát
2.1.3. Khách thể khảo sát
2.1.4. Nội dung khảo sát
2.1.5. Phương pháp khảo sát và cách xử lý số liệu
2.2. Thực trạng nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về hoạt động tự đánh giá trường THPT và quản lý hoạt động tự đánh giá trường THPT
2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về khái niệm tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông
2.2.2. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của hoạt động tự đánh giá trường THPT
2.2.3. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về tầm quan trọng của quản lý hoạt động tự đánh giá trường THPT
2.3. Thực trạng hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Thực trạng thực hiện nội dung tự đánh giá
2.3.2. Thực trạng thực hiện quy trình tự đánh giá
2.3.3. Thực trạng kết quả hoạt động tự đánh giá
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
2.4.1. Thực trạng thực hiện các nội dung quản lý
2.4.2. Thực trạng phương pháp quản lý hoạt động TĐG trường THPT
2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, chất lượng giáo dục và đào tạo
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động tự đánh giá nhà trường cho cán bộ quản lý, giáo viên
3.2.2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực tự đánh giá và năng lực đánh giá nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
3.2.3. Quản lý tốt kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đề ra trong Báo cáo tự đánh giá
3.2.4. Tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động tự đánh giá của giáo viên, tổng kết và đúc rút kinh nghiệm
3.2.5. Có chế độ đãi ngộ phù hợp cho người thực hiện công tác tự đánh giá nhà trường
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất
3.4. Khảo sát về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.4.1. Mục đích khảo sát
3.4.2. Đối tượng khảo sát
3.4.3. Nội dung khảo sát
3.4.4. Phương pháp khảo sát
3.4.5. Kết quả khảo sát
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan