[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
5. Ý nghĩa khoa học của đề tài
6. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán
1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán, phát triển thẻ thanh toán
1.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng
1.1.3. Vai trò và lợi ích của thanh toán qua thẻ
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ thẻ thanh toán
1.2. Một số quy định về dịch vụ thẻ thanh toán
1.2.1. Quy định về sử dụng thẻ
1.2.2. Quy định về thanh toán thẻ
1.2.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành thẻ
1.2.5 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thanh toán thẻ
1.2.6. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị chấp nhận thẻ
1.3. Thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán hiện nay
1.4. Một số kinh nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ thanh toán
1.4.1. Kinh nghiệm triển khai thẻ tín dụng của Hàn Quốc
1.4.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của Vietcombank
1.4.3. Một số bài học kinh nghiệm đối với Vietinbank Lưu Xá
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt luận văn cần nghiên cứu giải quyết
2.2. Mô hình nghiên cứu
2.3. Qui trình nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Dữ liệu nghiên cứu
2.4.2. Thiết kế mẫu nghiên cứu
2.4.3. Phương pháp thu thập thông tin
2.4.4. Phương pháp xử lý và tổng hợp dữ liệu
2.4.5. Phương pháp phân tích
2.5. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƯU XÁ - THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình ra đời, phát triển và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên
3.1.2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên
3.1.3. Các dịch vụ thẻ thanh toán đã được triển khai
3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên
3.2.1. Đối với khách hàng cá nhân
3.2.2. Đối với khách hàng là doanh nghiệp
3.2.3. Hoạt động thanh toán thẻ
3.3. Thông tin đối tượng điều tra
3.4. Đánh giá, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phương pháp phân tích Cronbach Alpha
3.5. Nhân tố tác động tới việc phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên
3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lưu Xá
3.6.1. Mô hình phân tích
3.6.2. Phân tích hồi qui
3.6.3. Kiểm định giả thuyết hồi quy
3.7. Đánh giá kết quả phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên
3.7.1. Kết quả đạt được
3.7.2. Tồn tại hạn chế
3.7.3. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế
Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƯU XÁ - THÁI NGUYÊN
4.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán
4.1.1. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng
4.1.2. Mục tiêu và giải pháp phát triển thị trường thẻ thời gian tới
4.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán cho ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên
4.2.1. Nhóm giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển dịch vụ thẻ thanh toán
4.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ nhân viên và kỹ năng tư vấn khách hàng
4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và triển khai dịch vụ thẻ thanh toán
4.2.4. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính
4.2.5. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xúc tiến khuyến mại
4.2.6. Các giải pháp khác
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan