[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt sông phía thượng lưu Hồ Núi Cốc


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt sông phía thượng lưu Hồ Núi Cốc
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Cơ sở pháp lý
1.2. Các thông số đánh giá chất lượng nước
1.3. Vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt trên thế giới
1.3.2. Vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt tại Việt Nam
1.3.3. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước
1.4. Tài nguyên nƣớc mặt tỉnh Thái Nguyên
1.4.1. Nguồn nước mưa
1.4.2. Nguồn nước sông
1.5. Hiện trạng và xu thế gia tăng khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt và nguồn thải
1.5.1. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt
1.5.2. Xu thế gia tăng khai thác, sử dụng nước mặt
1.5.3. Xu thế gia tăng nước thải
1.5.4. Hiện trạng bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu:
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu:
2.1.3. Thời gian nghiên cứu:
2.2 Nội dung nghiên cứu:
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu từ các phòng, ban chức năng:
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu:.
2.3.3 Phương pháp tổng hợp so sánh, đối chiếu với QCVN 08:2008/ BTN&MT
2.3.4. Phương pháp lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm trong phòng thí nghiệm:
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến nước mặt sông Công phía thượng lưu hồ Núi Cốc.
3.2. Chất lương nước mặt sông Công phía thượng lưu hồ Núi Cốc
3.2.1. Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt sông Công phía thượng lưu hồ Núi Cốc.
3.2.2. Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt các phụ lưu chính của sông Công phía thượng lưu Hồ Núi Cốc.
3.3. Các nguồn gây ô nhiễm sông Công phí thượng lưu hồ Núi Cốc
3.3.1. Các nguồn tự nhiên
3.3.2. Các nguồn nhân tạo
3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện môi trường nước mặt trong thời gian tới
3.4.1. Giải pháp quản lý
3.4.2. Giải pháp đầu tư và kế hoạch hóa
3.4.3. Giải pháp tuyên truyền
3.4.4. Giải pháp kỹ thuật
3.4.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan