[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Quy hoạch môi trường
1.1.1. Khái niệm quy hoạch môi trường
1.1.2. Các cấp độ và hình thức quy hoạch môi trường.
1.1.3. Cơ sở pháp lý trong Quy hoạch môi trường ở Việt Nam
1.1.4.Đặc điểm của Quy hoạch môi trường
1.1.5. Các nguyên tắc Quy hoạch môi trường
1.1.6. Quy trình Quy hoạch môi trường
1.1.7. Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong Quy hoạch môi trường
1.2. Mảng xanh, cây xanh đô thị
1.2.1. Khái niệm mảng xanh đô thị
1.2.2. Thành phần cây xanh đô thị
1.2.3. Tác dụng của cây xanh đô thị đối với môi trường đô thị
1.2.4. Nguyên tắc trồng cây ở đường phố.
1.2.5. Một số tiêu chuẩn chọn cây trồng vỉa hè
1.2.6. Thực trạng Quy hoạch cây xanh ở Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của TP Thái Nguyên
2.3.2. Đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị thành phố Thái Nguyên
2.3.3. Dự báo nhu cầu cây xanh của thành phố Thái Nguyên đến năm 2030
2.3.4. Đề xuất các phương án quy hoạch cây xanh thành phố Thái Nguyên đến năm 2030
2.3.5. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm thực hiện quy hoạch cây xanh thành phố Thái Nguyên đến năm 2030
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu
2.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa
2.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu
2.4.4. Phương pháp phân tích hệ thống
2.4.5. Phương pháp chuyên gia
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Hiện trạng cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.2.2. Đánh giá
3.3. Dự báo nhu cầu cây xanh đô thị của thành phố Thái Nguyên đến năm 2030
3.3.1. Dự báo tốc độ tăng dân số đến năm 2030
3.3.2. Dự báo năm nhu cầu về mảng xanh đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2030.
3.4. Đề xuất các phương án quy hoạch cây xanh thành phố Thái Nguyên đến năm 2030.
3.4.1. Cây xanh công viên thành phố
3.4.2. Đường phố và quảng trường
3.4.3. Các công trình kiến trúc, quần thể kiến trúc
3.4.4. Khu nhà ở
3.4.5. Khu công nghiệp
3.4.6. Quy hoạch cây xanh trên một số tuyến đường chính ở thành phố Thái Nguyên.
3.4.7 Bản vẽ quy hoạch cây xanh đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2030.
3.5. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm thực hiện quy hoạch cây xanh thành phố Thái Nguyên đến năm 2030.
3.5.1. Giải pháp về cơ chế quản lý và chính sách
3.5.2. Giải pháp khoa học kỹ thuật
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan