[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ - Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ - Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH TỪ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐÊ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Đặc điểm của cây chè
1.1.2. Vai trò của cây chè đối với đời sống con ngƣời
1.1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sản xuất và kinh doanh chè
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát về tình hình sản xuất và kinh doanh chè ở Việt Nam và trên thế giới
1.2.2. Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh chè ở Thái Nguyên
1.2.3. Tình hình tiên thụ chè ở Thái Nguyên
1.2.4. Mô tả địa bàn nghiên cứu
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
2.3.3. Hệ thống các chỉ tiêu theo dõi
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè của các hộ nông dân tại huyện Đại Từ
3.1.1. Thực trạng sản xuất chè
3.1.2. Khoa học công nghệ và khuyến nông trong sản xuất và chế biến chè
3.1.3. Đặc điểm của cơ sở chế biến sản xuất chè trên địa bàn nghiên cứu
3.1.4. Tổ chức sản xuất chè trên địa bàn nghiên cứu
3.2. Chi phí sản xuất và lợi nhuận thu được của các hộ nông dân trồng chè tại một số địa phương huyện Đại Từ
3.2.1. Chi phí sản xuất và lợi nhuận của hộ nông dân
3.2.2. Hiệu quả kinh tế sản xuất và kinh doanh chè của các hộ nông dân địa bàn nghiên cứu
3.2.3. Thu hoạch, chế biến và bảo quản chè
3.2.4. Đánh giá thực trạng tiêu thụ chè tại địa bàn nghiên cứu
3.3. Một số thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong quá trình sản xuất kinh doanh chè của các hộ nông dân trên địa bàn
3.3.1. Thuận lợi và khó khăn
3.3.2. Cơ hội và thách thức
3.3.3. Một số giải pháp chủ yếu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan