[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tình hình thực hiện một số chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tình hình thực hiện một số chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2. Thành tựu xoá đói, giảm nghèo của Việt Nam
1.3. Đánh giá chung
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm của vùng nghiên cứu
2.3.2. Thực trạng về các chính sách hỗ trợ người nghèo
2.3.3. Thực trạng điều kiện các nguồn lực phục vụ cho sản xuất và sinh họat của nhóm hộ điều tra vùng nghiên cứu
2.3.4. Tác động của các chính sách giảm nghèo
2.3.5. Các giải pháp chính sách giảm nghèo
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.4.3. Phương pháp xử lý thông tin
2.4.4. Phương pháp phân tích
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIỂN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội vùng nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện Kinh tế - xã hội huyện Định Hoá
3.1.3. Đánh giá những thuận lợi - khó khăn của huyện Định Hoá
3.1.4. Kết quả thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo qua 3 năm 2011 - 2013
3.2. Đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách giảm nghèo
3.2.1. Chính sách tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo
3.2.2. Chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ cơ bản
3.2.3. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
3.2.4. Tình hình thực hiện nhóm chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng xã nghèo, xã ATK
3.3. Đánh giá một số nguyên nhân ảnh hưởng tới hộ nghèo của huyện Định Hóa
3.3.1. Thông tin về hộ
3.3.2. Nguồn lực chủ yếu của nhóm hộ điều tra
3.3.3. Thu nhập bình quân từ hai nhóm hộ nghiên cứu của hộ gia đình huyện Định Hóa giai đoạn 2011 - 2013
3.3.4. Phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của hộ gia đình huyện Định Hóa năm 2013
3.4. Đánh giá chung tác động của các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa
3.5. Giải pháp chính sách giảm nghèo của huyện Định Hóa
3.5.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hoá
3.5.2. Một số giải pháp giảm nghèo của huyện Định Hóa đến năm 2015
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan