[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan một số lý luận về tín dụng nông thôn
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng
1.1.2. Phân loại tín dụng
1.1.3. Vai trò và chức năng của tín dụng
1.1.4. Khái niệm về tổ chức, chương trình tín dụng
1.1.5. Nguyên tắc tín dụng
1.1.6. Hợp đồng tín dụng
1.1.7. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của hộ nông dân
1.2. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở trong nước một số nước trên thế giới
1.2.1. Hiện trạng tín dụng trong nước
1.2.2. Tín dụng ở một số nước trên thế giới
1.3. Các thành tố chính trong tín dụng nông thôn
1.3.1. Hộ gia đình là đối tác vay vốn
1.3.2. Một số đặc điểm của hộ gia đình sản xuất kinh doanh
1.3.3. Cơ chế tín dụng
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, viết báo cáo
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm KT - XH
3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng chính thống trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Hệ thống tín dụng chính thức trên địa bàn huyện Định Hóa
3.2.2. Mối quan hệ giữa các tổ chức tín dụng chính thức trên địa huyện Định Hóa
3.2.3. Các đoàn thể và tổ chức than gia quản lý quỹ tín dụng trên địa bàn
3.2.4. Quy chế hoạt động của các tổ chức tín dụng chính thức trong 3 năm gần đây
3.3. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ trong 3 năm gần đây
3.3.1. Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ
3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và lượng vốn vay tín dụng chính thức của hộ
3.3.3. Ý kiến của một số cán bộ tín dụng và các cán bộ đoàn thể đại diện cho các tổ chức tín dụng tại địa phương trên địa bàn nghiên cứu
3.4. Một số giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức và lượng vốn vay của hộ trong sản xuất trên địa bàn huyện Định Hóa
3.4.1. Quan điểm và định hướng
3.4.2. Giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan