[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai và tương quan đường phố phục vụ định giá đất hàng loạt tại khu vực phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai và tương quan đường phố phục vụ định giá đất hàng loạt tại khu vực phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về cơ sở lý luận, thực tiễn
1.1.1. Cơ sở lý luận về định giá đất
1.1.2. Hệ thống định giá đất và định giá hàng loạt
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.2. Tổng quan và cơ sở khoa học xây dựng vùng giá trị đất đai theo đường phố
1.2.1. Vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.2.2. Xác định vùng giá trị đất đai
1.2.3. Vùng giá đất theo đường phố và vị trí đường phố
1.3. Nghiên cứu ứng dụng GIS vào xây dựng vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.3.1. Thế giới
1.3.2. Việt Nam
1.4. Vấn đề nghiên cứu và ý nghĩa
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi địa bàn nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu:
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu.
2.2.2. Đánh giá thực trạng tư liệu bản đồ địa chính và công tác định giá đất hàng năm tại phường Đức Xuân
2.2.3. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nền phục vụ định giá tại phường Đức Xuân
2.2.4. Xác định phân vùng giá trị đất đai và vùng giá đất theo các vị trí đường phố
2.2.5. Xác định tương quan giữa các vùng giá đất tại địa bàn nghiên cứu
2.2.6. Xác định thử nghiệm định giá đất hàng loạt
2.2.7. Nghiên cứu giải pháp phân vùng giá đất theo các khu vực và hệ thống đường phố, vị trí đường phố tại thị xã Bắc Kạn
2.2.8. Phân tích kết quả và đề xuất giải pháp
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu
3.3.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
2.3.3. Ứng dụng công nghệ GIS trong phân tích, xử lý số liệu và xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
3.2. Đánh giá thực trạng tư liệu bản đồ địa chính và công tác định giá đất hàng năm tại phường Đức Xuân
3.2.1. Đánh giá thực trạng tư liệu bản đồ địa chính
3.2.2. Công tác định giá đất tại tỉnh Bắc Kạn
3.2.3. Giá đất ở quy định tại địa bàn nghiên cứu
3.3. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nền phục vụ định giá tại phường Đức Xuân
3.3.1 Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính
3.3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và các dữ liệu phục vụ định giá đất
3.3.3. Xây dựng hệ thống giao thông
3.3.4. Xây dựng vùng dân cư theo hệ thống giao thông
3.4. Xác định phân vùng giá trị đất đai và vùng giá đất theo các vị trí đường phố
3.4.1 Xác định phân vùng giá trị đất đai theo các vị trí đường phố
3.4.2. Xác định vùng giá đất theo các vị trí đường phố
3.5. Xác định tương quan giữa các vùng
3.5.1. Kết quả ứng dụng phương pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các đường phố
3.5.2. Kết quả ứng dụng phương pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các vị trí đường
3.6. Xác định thử nghiệm định giá đất hàng loạt
3.6.1. Xây dựng dữ liệu định giá đất hàng loạt chi tiết đến từng thửa đất
3.6.2. Kết quả thử nghiệm định giá đất hàng loạt chi tiết đến từng thửa đất thửa, tính thuế đất và tính thuế chuyển quyền sử dụng đất
3.7. Nghiên cứu giải pháp phân vùng giá đất theo các khu vực và hệ thống đường phố, vị trí đường phố tại thị xã Bắc Kạn
3.7.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đến giá đất đô thị theo đường phố và vị trí đường phố tại thị xã Bắc Kạn
3.7.2. Xây dựng lại vùng đất và giá trị đất đai theo đường phố
3.7.3. Kết quả ứng dụng phương pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các vị trí đường phố
3.8. Phân tích các kết quả và giải pháp
3.8.1. Nhận xét phân tích giải pháp phân vùng giá đất đô thị theo đường phố
3.8.2. Một số khuyến nghị các bước thực hiện
3.8.3. Đề xuất giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan