[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ÐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.1. Một số vấn đề lý luận chung về Bảo hiểm xã hội
1.1.1. Tính tất yếu khách quan của BHXH
1.1.2. Khái niệm về BHXH
1.1.3. Bản chất BHXH
1.1.4. Đối tượng BHXH
1.1.5. Chức năng của BHXH
1.2. Những vấn đề chung về quản lý thu BHXH
1.2.1. Vai trò của công tác thu BHXH trong việc tạo lập quỹ BHXH
1.2.2. Vai trò của công tác thu trong việc tạo lập mối quan hệ giữa các bên trong BHXH
1.2.3. Công tác thu trong việc tạo đảm bảo công bằng trong BHXH
1.3. Cơ sở pháp lý, các quy định của Nhà nước Việt Nam về thu BHXH
1.3.1. Những quy phạm pháp luật chủ yếu điều chỉnh công tác quản lý thu BHXH ở Việt Nam
1.3.2. Quy định về công tác quản lý thu BHXH của BHXH Việt Nam
1.4. Nội dung công tác quản lý thu –nộp bảo hiểm xã hội
1.4.1. Quản lý đối tượng tham gia BHXH
1.4.2. Quản lý mức thu BHXH
1.4.3. Tổ chức thu BHXH
1.5. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thu BHXH
1.5.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người
1.5.2. Chính sách tiền lương
1.5.3. Tuổi nghỉ hưu
1.5.4. Chính sách lao động và việc làm
1.5.5. Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen của người lao động và người sử dụng lao động; sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền
1.5.6. Mức độ chi trả các chế độ
1.5.7. Chế tài xử phạt vi phạm về BHXH
1.6. Kinh nghiệm về thu - chi và quản lý quỹ BHXH của các nước trên thế giới
1.6.1. Kinh nghiệm thu - chi và quản lý quỹ BHXH của Philippin
1.6.2. Kinh nghiệm về thu - chi và quản lý quỹ BHXH của CHLB Đức
1.6.3. Kinh nghiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
1.6.4. Kinh nghiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.3. Các tiêu chí đánh giá việc quản lý thu BHXH
Chương 3. THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3.1.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
3.2. Thực trạng công tác quản lý thu BHXH ở tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Đối tượng tham gia BHXH
3.2.2. Phương thức đóng và mức đóng BHXH
3.2.3. Quản lý công tác thu BHXH
3.2.4. Công tác quản lý thu - nộp BHXH
3.2.5. Quản lý truy thu nợ đọng BHXH
3.2.6. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thu, nộp BHXH
3.2.7. Quản lý tài liệu
3.3. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu bảo hiểm xã hội
3.3.1. Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen của người lao động và người sử dụng lao động
3.3.2. Tốc độ tăng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người
3.3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp chính quyền
3.4. Đánh giá việc tăng cường quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.4.1. Những mặt đã đạt được
3.4.2. Những mặt còn tồn tại
3.4.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ÐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI GIAN TỚI
4.1. Quan điểm, phương hướng phát triển hoạt động BHXH Việt Nam đến năm 2020
4.1.1. Quan điểm về hoàn thiện và phát triển hoạt động Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
4.1.2. Phương hướng phát triển hoạt động Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
4.2. Một số biện pháp để tăng cường quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.1 Một số nguyên tắc trong việc tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội
4.2.2. Nhóm các giải pháp tổ chức thu bảo hiểm xã hội
4.2.3. Nhóm các giải pháp cho cơ quan BHXH
4.3. Một số kiến nghị để tăng cường công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
4.3.2. Kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan