[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế quy trình công nghệ và chế tạo thực nghiệm cánh turbine trục đứng công suất 300W bằng vật liệu composite


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế quy trình công nghệ và chế tạo thực nghiệm cánh turbine trục đứng công suất 300W bằng vật liệu composite
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
GIỚI THIỆU
1. Vấn đề nghiên cứu.
2. Mục tiêu và nội dung.
3. Phương pháp và phương pháp luận.
4. Cấu trúc luận văn.
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOSITE
1.1.Giới thiệu vật liệu composite và ứng dụng
1.1.1.Giới thiệu vật liệu composite
1.1.2. Ứng dụng
1.2. Cấu tạo và phân loại vật liệu composite
1.2.1. Cấu tạo
1.2.2. Phân loại vật liệu composite
1.3. Công nghệ chế tạo các kết cấu dạng tấm, vỏ bằng vật liệu composite
1.3.1. Chế tạo thủ công
1.3.2. Chế tạo công nghiệp
1.4. Kết luận chương
CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH KẾT CẤU CÁNH TURBINE VÀ VẬT LIỆUCHẾ TẠO
2.1. Khảo sát cánh turbine gió có biên dạng NACA 6621
2.2. Lựa chọn vật liệu
2.2.1.Vật liệu nền
2.2.2. Cốt.
2.2.3. Vấn đề đóng rắn
2.3. Kết luận chương
CHƯƠNG 3:CHẾ TẠO MẪU VẬT LIỆU COMPOSITE LỚP VÀ XÁC ĐỊNH CƠ TÍNH
3.1. Mục đích thí nghiệm
3.2. Sơ đồ thí nghiệm
3.3. Mẫu thí nghiệm
3.4. Thiết bị thí nghiệm
3.4.1. Thí nghiệm kéo
3.4.2. Thí nghiệm uốn
3.5. Trình tự thực hiện thí nghiệm
3.5.1. Thí nghiệm kéo.
3.5.2. Thí nghiệm uốn.
3.6. Cách thu thập số liệu
3.7. Kết quả thí nghiệm
3.7.1. Kết quả thí nghiệm (TN1)
3.7.2. Kết quả thí nghiệm (TN2) 
3.8. Kết luận chương:
CHƯƠNG 4:CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM CÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
4.1. Thiết kế khuôn
4.2. Chế tạo cánh
4.3. Đánh giá kết quả
4.3.1. Độ chính xác kích thước và hình dáng
4.3.2. Xác định độ võng
4.4. Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan