[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng định giá bất động sản thế chấp tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng định giá bất động sản thế chấp tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Khái niệm Bất động sản
1.1.2. Đặc điểm của bất động sản
1.1.3. Quy trình định giá bất động sản
1.1.3.1. Quy trình định giá
1.1.3.2. Các phương pháp định giá bất động sản thế chấp
1.1.4. Bất động sản thế chấp trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại
1.1.5. Định giá bất động sản thế chấp trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.5.1. Khái niệm về định giá bất động sản thế chấp
1.1.5.2. Sự cần thiết của định giá Bất động sản thế chấp
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.4. Sơ lược về thị trường bất động sản Hà Nội
1.5. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Nghiên cứu thế giới
1.5.2. Nghiên cứu Việt Nam
1.6. Đánh giá tổng quan
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Phạm vi không gian
2.2.2. Phạm vi thời gian
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng BIDV và CPTM Bắc Á
2.3.1.1. Hoạt động cho vay thế chấp bất động sản tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội
2.3.1.2. Hoạt động cho vay thế chấp bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thăng Long
2.3.2. Thực trạng định giá bất động sản của BIDV và CPTM Bắc Á
2.3.2.1. Thực trạng định giá bất động sản của ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội
2.3.2.2. Thực trạng định giá bất động sản của ngân hàng CPTM Bắc Á chi nhánh Thăng Long
2.3.3. Phân tích thuận lợi và khó khăn
2.3.4. Đề xuất giải pháp
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp lý luận
2.4.2. Phương pháp điều tra
2.4.3. Phương pháp chuyên gia
2.4.4. Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng BIDV và CPTM Bắc Á
3.1.1. Hoạt động cho vay thế chấp bất động sản tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội
3.1.2. Hoạt động cho vay thế chấp bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thăng Long
3.2. Thực trạng định giá bất động sản của ngân hàng BIDV và CPTM Bắc Á
3.2.1. Thực trạng định giá bất động sản của ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội
3.2.2. Thực trạng định giá bất động sản của ngân hàng CPTM Bắc Á chi nhánh Thăng Long
3.3. Phân tích thuận lợi và khó khăn
3.3.1.Tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra cán bộ địa chính ngân hàng và người dân 
3.3.2. Thuận lợi
3.3.3. Khó khăn
3.4. Đề xuất giải pháp
3.4.1. Giải pháp cơ chế chính sách
3.4.2. Giải pháp nâng cao năng lực
3.4.3. Giải pháp công nghệ
3.4.4. Giải pháp tổ chức quản lý
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan