[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Các khái niệm liên quan
1.1.2. Phân loại chất thải y tế
1.1.3. Nguồn gốc phát sinh, thành phần và tính chất của chất thải y tế
1.1.4. Thành phần nước thải bệnh viện
1.1.5. Ảnh hưởng của CTYT đến môi trường và sức khỏe cộng đồng
1.2. Cơ sở pháp lý đề tài
1.3. Thực trạng thu gom, xử lý chất thải y tế trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Thực trạng thu gom xử lý chất thải y tế trên Thế giới
1.3.2. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại Việt Nam
1.4. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại Thái Nguyên
1.4.1. Hình thức thu gom CTR tại các cơ sở y tế
1.4.2. Hiện trạng về trang thiết bị thu gom, vận chuyển CTR y tế
1.4.3. Hiện trạng công nghệ xử lý CTR tại các cơ sở y tế
1.5. Các biện pháp và công nghệ xử lý chất thải y tế
1.5.1. Các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế
1.5.2. Các phương án xử lý nước thải y tế
1.6. Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện cấp tỉnh
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Tổng quan về Bệnh viện C Thái Nguyên
2.3.2. Thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên
2.3.3. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong việc quản lý chất thải y tế của Bệnh viện C Thái Nguyên
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp kế thừa
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.4.4. Phương pháp xác định lượng rác thải phát sinh
2.4.5. Phương pháp lấy mẫu nước thải
2.4.6. Phương pháp tổng hợp phân tích và xử lý số liệu
Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan về Bệnh viện C Thái Nguyên
3.1.1. Địa điểm, quy mô Bệnh viện
3.1.2. Chức năng hoạt động của Bệnh viện
3.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của bệnh viện C Thái Nguyên
3.2. Đánh giá thực trạng quản lý rác thải y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên
3.2.1. Nguyên liệu thô và hóa chất sử dụng trong quá trình hoạt động
3.2.2. Nguồn phát sinh chất thải y tế tại Bệnh viện
3.2.3. Thực trạng quản lý, thu gom rác thải rắn y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên
3.2.4. Thực trạng thu gom và xử lý nước thải y tế của bệnh viện
3.2.5. Hiểu biết của cán bộ nhân viên, bệnh nhân về tình hình quản lý rác thải y tế của bệnh viện
3.3. Đề xuất giải pháp trong hoạt động quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên
3.3.1. Giải pháp trong hoạt động thu gom, lƣu trữ và xử lý rác thải y tế
3.3.2. Giải pháp đối với hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải y tế.
3.3.3. Giải pháp trong công tác quản lý nhân lực
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan