[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Đất và sử dụng đất
1.1.2. Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất
1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường trong quy hoạch sử dụng đất
1.2.1. Yêu cầu khách quan
1.2.2. Yêu cầu về pháp lý
1.2.3. Thực trạng việc lồng ghép các vấn đề môi trường trong quy hoạch sử dụng đất
1.3.1. Các yêu cầu chung trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất
1.3.2. Các chỉ tiêu môi trường cần kiểm soát
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Lương
2.3.2. Đánh giá quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo yêu cầu bảo vệ môi trường
2.2.3. Đề xuất yếu tố bảo vệ môi trường trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Lương
2.2.4. Đề xuất giải pháp thực hiện yếu tố môi trường trong QHSDĐ huyện Phú Lương đến năm 2020
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin, tài liệu
2.4.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý dữ liệu
2.4.3. Phương pháp kế thừa, chọn lọc những tư liệu sẵn có
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Lương
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Các điều kiện sinh thái tự nhiên của huyện Phú Lương
3.1.3. Các nguồn tài nguyên của huyện Phú Lương
3.1.4. Khái quát về đặc điểm kinh tế huyện Phú Lương
3.1.5. Về dân số, lao động
3.1.6. Khái quát về môi trường của huyện Phú Lương
3.2. Đánh giá quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 theo yêu cầu bảo vệ môi trường
3.2.1. Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất 2011 -2015 huyện Phú Lương
3.2.2. Đánh giá các yếu tố môi trường trong QHSDĐ trong giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2010 trên địa bàn huyện Phú Lương
3.2.3. Thực trạng môi trường trong QHSDĐ giai đoạn 2011-2015 của huyện Phú Lương
3.2.4. Nhận xét chung về những yếu tố bảo vệ môi trường trong phương án quy hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2010 của huyện Phú Lương 
3.3. Đề xuất yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Lương
3.3.1. Những yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2020
3.3.2. Đề xuất yếu tố bảo vệ môi trường đến năm 2020 huyện Phú Lương
3.4. Đề xuất giải pháp thực hiện yếu tố môi trường trong QHSDĐ huyện Phú Lương đến năm 2020
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan