[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1.1.1. Khái niệm về bồi thường và giải phòng mặt bằng
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng
1.1.3. Nguyên tắc bồi thường và điều kiện được bồi thường
1.1.4. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
1.2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1.2.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.3. CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1.3.1. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới
1.3.2. Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Điều tra các số liệu sơ cấp
2.4.2. Điều tra các số liệu thứ cấp
2.4.3. Phương pháp chọn mẫu, xây dựng phiếu điều tra và điều tra
2.4.4. Phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LƯƠNG SƠN VÀ PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG
3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 3 MỚI HÀ NỘI – THÁI NGUYÊN ĐOẠN QUA XÃ LƯƠNG SƠN VÀ PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.2.1. Giới thiệu về nội dung dự án
3.2.2. Đánh giá quy trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương
3.2.3. Đối tượng và điều kiện bồi thường
3.2.4. Kết quả công tác bồi thường tại dự án dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương
3.2.5. Kết quả hỗ trợ dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương
3.2.6. Các khoản kinh phí khác để thực hiện dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương
3.2.7. Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên đoạn qua xã Lương Sơn và phường Tích Lương
3.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB VÀ HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TẠI KHU VỰC GPMB
3.3.1. Tình hình dân cư trong khu vực giải phóng mặt bằng
3.3.2. Đánh giá về chính sách tái định cư
3.3.3. Ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống người dân về kinh tế
3.3.4. Ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống người dân về an ninh, trật tự xã hội
3.3.5. Ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống người dân về quan hệ nội bộ gia đình
3.3.6. Ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống người dân về môi trường
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 3 MỚI HÀ NÔI – THÁI NGUYÊN ĐOẠN QUA XÃ LƯƠNG SƠN VÀ PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Những khó khăn, tồn tại
3.4.3. Đề xuất một số giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan