[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Yêu cầu nghiên cứu
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong công tác GPMB
1.1.1. Khái niệm chung về GPMB
1.1.2. Ý nghĩa của công tác GPMB
1.1.3. Vai trò của công tác GPMB trong quá trình phát triển đất nước
1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác GPMB
1.2 Cơ sở pháp lý trong công tác GPMB
1.2.1 Các văn bản áp dụng trong công tác GPMB
1.2.2 Trình tự, thủ tục thực hiện công tác GPMB
1.3 Cơ sở thực tiễn trong công tác GPMB
1.3.1 Chính sách trong công tác BT.HT&TĐC của một số quốc gia trên thế giới
1.3.2 Chính sách BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam
1.3.3 Kết quả thực hiện chính sách BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Chương II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp điều tra các số liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu
2.4.4. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
3.2. Đánh giá thực trạng công tác BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
3.2.1. Thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.2.2 Biến động đất đai tại thành phố Bắc Ninh trong những năm qua
3.3. Đánh giá công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi tại 03 dự án nghiên cứu tại thành phố Bắc Ninh.
3.3.1 Khái quát chung về 03 dự án nghiên cứu
3.3.2 Các văn bản pháp lý của 03 dự án nghiên cứu
3.3.3 Đối tượng và điều kiện được bồi thường
3.3.4 Giá đất tính bồi thường, hỗ trợ
3.3.5 Bồi thường về tài sản, cây trồng, vật kiến trúc trên đất
3.3.6 Chính sách hỗ trợ và bố trí tái định cư
3.4. Đánh giá tác động của công tác bồi thường, GPMB ảnh hưởng đến hoạt động sản xất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp và đời sống của các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi tại 03 dự án nghiên cứu.
3.4.1. Sự tác động của công tác GPMB đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
3.4.2. Sự tác động của công tác GPMB đến đời sống của hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi tại dự án nghiên cứu
3.5. Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.5.1 Những thuận lợi trong công tác GPMB trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.5.2. Những vấn đề vướng mắc còn tồn tại trong công tác GPMB ở những trường hợp nghiên cứu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.5.3. Những giải pháp nâng cao công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan