[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
1.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
1.2.2 Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
1.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển theo cơ chế một cửa tại xã, phường, huyện.
1.2.4 Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển QSDĐ theo cơ chế một cửa tại Phường, Thành phố
1.3. Tình hình chuyển quyền sử dụng dất ở Việt Nam và ở thành phố Hạ Long
1.3.1 Tình hình chuyển QSD đất ở Việt Nam
1.3.2 Sơ lược tình hình chuyển QSDĐ tỉnh Quảng Ninh
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu
2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3 Nội dung nghiên cứu
2.3.1 Nội dung nghiên cứu
2.4 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
2.4.3 Phương pháp thống kê
2.4.4 Phương pháp phân tích, tổng hợp
2.4.5 Phương pháp so sánh
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Sơ lược về tình hình cơ bản của Thành phố Hạ Long
3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thành phố Hạ Long
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.4 .Thực trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật
3.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường Thành phố Hạ Long
3.1.6. Hiện trạng sử dụng đất Thành phố Hạ Long năm 2013
3.1.7. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của Thành phố Hạ Long
3.2 Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
3.2.1 Đánh giá kết quả chuyển đổi QSD đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
3.2.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng QSDĐ tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 – 2013
3.2.3. Đánh giá kết quả cho thuê và cho thuê lại QSD đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 – 2013
3.2.4 Đánh giá kết quả thừa kế QSD đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
3.2.5 Đánh giá kết quả tặng cho QSD đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
3.2.6 Đánh giá kết quả thế chấp QSD đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
3.2.7 Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị QSD đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
3.2.8 Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị QSD đất tại hai khu vực nghiên cứu của Thành phố Hạ Long giai đoạn 2008-2013
3.3 Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân Thành phố Hạ Long về chuyển QSD đất
3.3.1 Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân Thành phố Hạ Long tại hai khu vực nghiên cứu về những quy định chung của chuyển QSD đất
3.3.2 Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân Thành phố Hạ Long tại hai khu vực nghiên cứu về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
3.3.2.1 Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân Thành phố Hạ Long tại hai khu vực nghiên cứu về hình thức chuyển đổi QSD đất
3.3.3 Đánh giá sự hiểu biết về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất theo các nhóm đối tượng tại hai khu vực nghiên cứu
3.3.4 Tổng hợp ý kiến của các cán bộ quản lý và người dân Thành phố Hạ Long trong công tác chuyển quyền
3.4. Một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác chuyển quyền sử dụng đất
3.4.1. Giải pháp về chính sách
3.4.2 Giải pháp về tổ chức quản lý
3.4.3. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ
3.4.4 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ)
3.4.5 Công tác tuyên truyền chính sách pháp liên quan đến đất đai
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan