[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB)
1.1.1. Khái niệm về bồi thường GPMB
1.1.2. Bản chất của bồi thường, Giải phóng mặt bằng
1.1.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường GPMB
1.1.4. Ý nghĩa của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
1.1.5. Những yếu tố tác động đến công tác GPMB
1.1.6. Tổng quan về thu hồi đất, chính sách bồi thường ở một số nước trên thế giới
1.1.7. Tổng quan tài liệu về thu hồi đất, chính sách về bồi thường của Việt Nam
1.1.8. Tình hình thực hiện GPMB trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1.2. Cơ sở pháp lý và thực tiễn về bồi thường giải phóng mặt bằng.
1.2.1. Cơ sở pháp lý
1.2.2. Cơ sở thực tiễn.
1.3. Tổng quan về chương trình xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
1.3.1.Tổng quan về chương trình xây dựng nông thôn mới.
1.3.2. Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Phụ lục 1)
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nông thôn mới và các hoạt động xây dựng nông thôn mới.
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nông thôn mới tại 15 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới thuộc huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013.
2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện.
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Hải Hà
2.3.2. Kết quả công tác GPMB phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại 15 xã thuộc huyện Hải Hà.
2.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác GPMB đến kết quả xây dựng nông thôn mới và đời sống nhân dân tại các xã nghiên cứu.
2.3.4. Xác định những thuận lợi và khó khăn trong công tác GPMB xây dựng nông thôn mới và đề xuất giải pháp thực hiện.
2.4. Phương pháp nghiên cứu.
2.4.1. Phương pháp điều tra, khảo sát.
2.4.2. Phương pháp điều tra thực tế.
2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu điều tra.
2.4.4. Phương pháp chuyên gia.
2.4.5. Phương pháp tham khảo.
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện Tự nhiên - Kinh tế - Xã hội của huyện Hải Hà (Nguồn UBND huyện Hải Hà năm 2013)
3.1.1. Điều kiện tự nhiên.
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà năm 2013.
3.1.3. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn
3.1.4. Nhận xét chung
3.2. Kết quả công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở Hạ tầng nông thôn mới tại 15 xã thuộc huyện Hải Hà.
3.2.1. Tình hình Nông nghiệp nông dân nông thôn huyện Hải Hà đến năm 2010 (trước khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới).
3.2.2. Công tác GPMB huyện Hải Hà nói chung, công tác GPMB phục vụ xây dựng hạ tầng nông thôn mới tại 15 xã thuộc huyện Hải Hà nói riêng.
3.3. Đánh giá công tác GPMB đến đời sống của người dân khu vực bị ảnh hưởng
3.3.1. Công tác Giải phóng mặt bằng nói chung:
3.3.2. Công tác Giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng nông thôn mới.
3.4. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng Nông thôn mới, Giải pháp.
3.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác GPMB phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới
3.4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GPMB nói chung và GPMB xây dựng cơ sở Hạ tầng nông thôn mới trong thời gian tới.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan