[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và tính pháp lý của đề tài
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đất đai
1.1.1.1. Đất đai
1.1.1.2. Bất động sản
1.1.2. Đăng ký đất đai, bất động sản
1.1.2.1. Khái niệm về đăng ký đất đai
1.1.2.2. Vai trò, lợi ích của đăng ký Nhà nước về đất đai
1.1.2.3. Cơ sở đăng ký đất đai, bất động sản
1.2. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
1.2.1. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai ở Việt Nam
1.2.1.1. Khái quát về hệ thống đăng ký đất đai Việt Nam
1.2.1.2. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK
1.2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
1.2.2. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản ở một số nước
1.2.2.1. Australia: Đăng ký quyền đất đai
1.2.2.2. Cộng hòa Pháp
1.2.2.3. Thụy Điển
1.2.3. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở nước ta
1.2.3.1. Tình hình thành lập
1.2.3.2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.2.3.3. Nguồn nhân lực của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.2.3.4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.2.3.5. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐK
1.2.4. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của VPĐK
1.2.4.1. Kết quả đạt được
1.2.4.2. Các hạn chế
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có liên quan đến đề tài của huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.2. Thực trạng tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Sông Lô
2.2.3. Đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo các nội dung
2.2.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra, khảo sát
2.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu, tổng hợp và trình bày kết quả
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Khí hậu thời tiết
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Đặc điểm dân cư và xã hội
3.1.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế
3.1.3. Tình hình quản lý đất đai
3.1.3.1. Hiện trạng sử dụng đất
3.1.3.2. Quản lý đất đai
3.2. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Tình hình chung của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.2. Đánh giá cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
3.3. Đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
3.3.1. Đánh giá chức năng nhiệm vụ quản lý hồ sơ địa chính của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô
3.3.2. Đánh giá chức năng nhiệm vụ chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô
3.3.3. Đánh giá chức năng nhiệm vụ phục vụ người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô
3.3.3.1. Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSDĐ
3.3.3.2. Cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu
3.3.3.3. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ
3.3.3.4. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xóa đăng ký thế chấp bằng QSDĐ
3.3.4. Đánh giá của người dân về hoạt động của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô
3.3.4.1 Thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô
3.3.4.2 Thái độ phục vụ của cán bộ Văn phòng đăng ký QSDĐ
3.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Sông Lô
3.3.5.1. Trình độ của người dân
3.3.5.2. Nhu cầu của người dân
3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
3.4.1. Giải pháp về tuyên truyền chính sách pháp luật cho người dân
3.4.2. Giải pháp về tổ chức
3.4.3. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ
3.4.4. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan