[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phục hồi sinh cảnh nhầm bảo tồn loài vượn cao vít có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn cao vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phục hồi sinh cảnh nhầm bảo tồn loài vượn cao vít có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn cao vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Các công cụ bảo tồn loài
1.2. Khái niệm về cộng đồng
1.3. Bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng trên Thế giới
1.4. Bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam
1.5. Các nghiên cứu về Vượn Cao Vít trên Thế giới và Việt Nam
1.5.1. Các nghiên cứu về Vượn Cao Vít trên Thế giới
1.5.2. Các nghiên cứu về Vượn Cao Vít ở Việt Nam
1.5.3. Dự án bảo tồn Vượn Cao Vít tại KBT
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Địa điểm
2.1.4. Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp kế thừa
2.3.3. Phương pháp so sánh
2.3.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
2.3.5. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (phương pháp PRA)
2.3.6. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng
3.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn
3.1.1.4. Hệ động vật
3.1.1.5. Hệ thực vật
3.1.2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của 3 xã vùng đệm
3.1.2.1. Xã Ngọc Côn
3.1.2.2. Xã Ngọc Khê
3.1.2.3. Xã Phong Nậm
3.2. Đặc điểm hình thái, số lượng quần thể, sinh cảnh sống của Vượn Cao Vít
3.2.1. Đặc điểm về hình thái
3.2.2. Tập tính sống
3.2.3. Số lượng quần thể
3.3. Các hoạt động của cộng đồng người dân ảnh hưởng đến môi trường sống của Vượn Cao Vít
3.4. Các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng
3.4.1. Mức độ tác động của cộng đồng lên Khu bảo tồn
3.4.2. Các hoạt động của cộng đồng trước và sau khi thành lập Khu bảo tồn
3.4.3. Các đối tượng tác động chủ yếu đến Khu bảo tồn
3.4.4.1. Nhận thức của người dân về Khu bảo tồn
3.4.4.2. Nhận thức của người dân về bảo tồn Vượn Cao Vít
3.5. Đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn loài VCV
3.5.1. Các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của cộng đồng đến loài Vượn Cao Vít
3.5.2. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương
3.5.2.1.Giáo dục bảo tồn nhằm nâng cao cộng đồng
3.5.2.2. Phát triển sinh kế
3.5.3. Các biện pháp nhằm phục hồi sinh cảnh phù hợp với Vượn Cao Vít
3.5.3.1. Tăng cường tuần tra bảo vệ rừng
3.5.3.2. Nâng cao năng lực quản lý giám sát
3.5.3.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu
3.5.3.4. Mở rộng khu vực sống Vượn Cao Vít
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan