[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Khái quát về môi trường và bảo vệ môi trường
1.2.1. Khái niệm về môi trường và bảo vệ môi trường
1.2.2. Các vấn đề môi trường hiện nay của Việt Nam.
1.2.3. Giáo dục môi trường
1.2.4. Khái niệm về truyền thông môi trường
1.2.5. Các yếu tố cấu thành môi trường
1.2.6. Ô nhiễm môi trường
1.2.7. Rác thải
1.2.8. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường
1.3. Những nghiên cứu về nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường
1.3.1 Những nghiên cứu về nhận thức của người dân và học sinh về bảo vệ môi trường trên thế giới
1.3.2. Những nghiên cứu về nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường ở Việt Nam
1.3.3. Những nghiên cứu về tuyên truyền và nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường
1.4. Nguồn kiến thức giáo dục môi trường ở các cấp
1.4.1. Giáo dục bảo vệ môi trường ở bậc tiểu học
1.4.2. Giáo dục bảo vệ môi trường ở bậc trung học
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp xử lí và phân tích số liệu
2.4.4. Phương pháp biểu đạt kết quả
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC
3.1. Khái quát về học sinh tại huyện phú bình ảnh hưởng đến nhận thức bảo vệ môi trường
3.1.1. Nhận xét chung về các trường phổ thông nghiên cứu tại Phú Bình ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh
3.1.2. Ý thức tham gia bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông tại huyện Phú Bình
3.2. Đánh giá nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông tại huyện Phú Bình.
3.2.1. Đánh giá nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường theo vùng nghiên cứu
3.2.2. Đánh giá nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường theo khối lớp
3.2.3. Đánh giá nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường theo học lực
3.2.4. Đánh giá nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường theo hạnh kiểm
3.2.5. Đánh giá nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường theo giới tính
3.2.6. Đánh giá nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường theo dân tộc
3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông.
3.3.1. Nâng cao hiệu quả của việc tích hợp các nội dung bảo vệ môi trường thông qua các tiết học của các môn Văn, Sử, Địa, Sinh, Kỹ thuật và đặc biệt là môn Giáo dục công dân
3.3.2 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần, tham quan, lao động và các cuộc thi tìm hiểu về môi trường
3.3.3. Tăng cường đầu tư cho công tác giảng dạy và học tập
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan