[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sự ô nhiễm Amoni trong nước thải bãi rác và thử nghiệm phương pháp xử lý kết tủa Magie Amoni Photphat (Map) làm phân bón


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sự ô nhiễm Amoni trong nước thải bãi rác và thử nghiệm phương pháp xử lý kết tủa Magie Amoni Photphat (Map) làm phân bón
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.Nito và sự ô nhiễm amoni
1.2.Nguồn gốc gây ô nhiễm trong tự nhiên
1.3.Độc tính của các hợp chất nito đối với con người và hệ sinh thái
1.4.Một số tính chất hóa học của ion NH4+
1.5.Quá trình chuyển hóa nito
1.5.1.Quá trình amoni hóa sinh học
1.5.2.Quá trình nitrat hóa sinh học
1.5.3.Denitrat hóa
1.5.4.Phương pháp Anammox
1.6.Các phương pháp xử lý amoni
1.6.1.Xử lý amoni bằng phương pháp thổi khí cưỡng bức
1.6.2.Xử lý amoni bằng phương pháp sử dụng nhựa trao đổi ion
1.6.3.Xử lý amoni bằng các tác nhân oxi hóa
1.6.4.Xử lý amoni bằng Nano MnO2-FeOOH mang trên Laterit
1.6.5.Xử lý amoni bằng phương pháp sinh học
1.6.6.Xử lý amoni bằng phương pháp kết tủa MAP
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp kế thừa và sử dụng tài liệu
2.4.2. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu phòng thí nghiệm
2.4.3. Các phương pháp phân tích phòng thí nghiệm
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sơ lược về Bãi chôn lấp Xuân Sơn-Hà Nội
3.2. Đánh giá sự ô nhiễm nước nói chung và sự ô nhiễm amoni trong nước thải bãi chôn lấp Xuân Sơn
3.3. Nghiên cứu chế tạo MAP
3.3.1. Xây dựng đường chuẩn
3. 3.2. Xác định nồng độ tối ưu để tạo MAP
3.3.3. Xác định pH tối ưu để tạo MAP
3.3.4. Xác định thời gian tối ưu để tạo MAP
3.3.5. Khả năng sử dụng nước ót thay thế ion Mg2+ trong phản ứng tạo MAP
3.4. Áp dụng các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo kết tủa MAP vào xử lý nước thải
3.5. Đề xuất quy trình và sơ đồ công nghệ xử lý amoni trong nước thải bằng phương pháp kết tủa MAP
3.5.1. Quy trình công nghệ
3.5.2. Sơ đồ công nghệ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan