[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu công ty cổ phần bảo hiểm toàn cầu


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu công ty cổ phần bảo hiểm toàn cầu
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về thương hiệu
1.1.1. Khái niệm thương hiệu
1.1.2. Các thành phần nhận dạng thương hiệu
1.1.3. Các chức năng của thương hiệu
1.1.4. Lợi ích của thương hiệu
1.1.5. Hệ thống nhận diện thương hiệu
1.1.6. Quảng bá thương hiệu
1.2. Xây dựng thương hiệu
1.2.1. Khái niệm về xây dựng thương hiệu
1.2.2. Các bước xây dựng thương hiệu
1.2.3. Những nguyên tắc khi xây dựng thương hiệu
1.2.4. Những sai lầm khi xây dựng thương hiệu
1.3. Phát triển thương hiệu
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Các hoạt động hỗ trợ phát triển thương hiệu
1.3.3. Định vị thương hiệu
1.4. Một số kinh nghiệm phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp
1.4.1. Thương hiệu Viettel
1.4.2. Thương hiệu Beeline
1.4.3. Thương hiệu FPT
1.4.4. Bài học kinh nghiệm đối với công ty Cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU
3.1. Khái quát chung về công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.2. Các ngành nghề kinh doanh
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Các yếu tố về nguồn lực của GIC
3.1.5. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
3.2. Thực trạng phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
3.2.1. Quá trình phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu - Phát triển các yếu tố cấu thành thương hiệu
3.2.2. Hoạt động định vị thương hiệu
3.2.3. Hoạt động quảng bá thương hiệu
3.2.4. Quản lý phát triển thương hiệu
3.2.5. Phân tích SWOT
3.3. Đánh giá chung về phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn cầu
3.3.1. Kết quả đạt được trong quá trình phát triển thương hiệu
3.3.2. Các vấn đề còn tồn tại
3.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU
4.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
4.1.1. Kế hoạch về các chỉ tiêu chính
4.1.2. Phương hướng hoạt động
4.2. Giải pháp phát triển thương hiệu tại GIC
4.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
4.2.2. Giải pháp truyền thông, marketing cho công ty
4.1.3. Giải pháp quản lý thương hiệu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan