[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phân hủy nhiệt Policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử ở nhiệt độ thấp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phân hủy nhiệt Policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử ở nhiệt độ thấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài
1.2.Mục tiêu của đề tài
1.2.1.Mục tiêu chung của đề tài
1.2.2.Mục tiêu cụ thể của đề tài
1.3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1.Dầu biến thế
1.2.Policlobipheny
1.2.1.Cấu tạo của PCBs
1.2.2.Tính chất hóa lý của PCBs
1.2.3.Độc tính của PCBs
1.2.4.Quá trình xâm nhập PCBs vào môi trường
1.2.5.Sử dụng PCBs trên thế giới và Việt Nam
1.3.Quy định và phương pháp xử lý PCBs
1.3.1.Quy định về xử lý PCBs
1.3.2.Phương pháp phân hủy PCBs
1.3.3.Phương pháp phân hủy nhiệt PCBs
1.4.Các nghiên cứu về phân hủy PCBs
1.4.1.Xúc tác oxit kim loại trong phân hủy PCBs
1.4.2.Xúc tác oxit kim loại chuyển tiếp trong phân hủy PCBs
1.5.Nghiên cứu về Bentonit và sự chuyển hóa các chất trên Bentonit
1.5.1.Giới thiệu chung
1.5.2.Tính chất của montmorillonit
1.5.2.1.Tính chất trao đổi cation
1.5.2.2.Tính chất trương nở
1.5.2.3.Tính chất hấp phụ của montmorillonit
1.5.2.4.Khả năng mất nước của montmorillonit
1.5.3.Sét Bentonit Việt Nam
1.5.4.Sự chuyển hóa các chất trên Bentonit
1.6.Nghiên cứu về tro than bay và ứng dụng của nó
1.6.1.Giới thiệu về tro than bay
1.6.2.Thành phần và đặc điểm
1.6.3.Ứng dụng
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Đối tượng nghiên cứu
2.2.Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1.Địa điểm
2.2.2.Thời gian nghiên cứu
2.3.Các nội dung nghiên cứu
2.4.Phương pháp nghiên cứu
2.4.1.Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2.Sơ đồ thí nghiệm
2.4.3.Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
2.4.3.1.Phương pháp kích hoạt hạt phát xạ tia X
2.4.3.2.Phương pháp sắc ký khí detectơ cộng kết điện tử
2.4.3.3.Phương pháp định tính và định lượng PCBs sau phân hủy nhiệt
2.5.Hóa chất, trang thiết bị
2.5.1. Hóa chất, vật liệu
2.5.2.Thiết bị, dụng cụ
2.6.Thực nghiệm
2.6.1.Nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng trong nghiên cứu phân hủy nhiệt PCBs
2.6.1.1.Tạo hỗn hợp MB và BT chứa PCBs
2.6.1.2.Tạo vật liệu xúc tác
2.6.1.3.Đánh giá đặc trưng vật liệu bằng phổ nhiễu xạ tia X
2.6.2.Nghiên cứu phân hủy nhiệt xúc tác PCBs
2.6.2.1.Thiết bị nghiên cứu phân hủy nhiệt xúc tác PCBs
2.6.2.2.Thực nghiệm phân hủy nhiệt xúc tác PCBs
2.6.3.Nghiên cứu khí sinh ra và sản phẩm còn lại trong vật liệu xúc tác sau phản ứng
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1.Đặc tính của chất mang sét Bentonit Di Linh biến tính
3.2.Đặc trưng của vật liệu
3.2.1.Hiệu suất hấp phụ của MB đối với các ion kim loại
3.2.2.Đặc trưng phổ nhiễu xạ tia X của vật liệu xúc tác
3.3.Đánh giá hiệu suất phân hủy nhiệt xúc tác PCBs
3.3.1.Ảnh hưởng của CaO đến hiệu suất phân hủy nhiệt xúc tác PCBs
3.3.1.1.Hiệu suất phân hủy nhiệt xúc tác PCBs không có sự tham gia của CaO
3.3.1.2.Hiệu suất phân hủy nhiệt xúc tác PCBs có sự tham gia của CaO
3.3.2.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất phân hủy nhiệt xúc tác PCBs
3.3.3.Ảnh hưởng của tỉ lệ xúc tác đến hiệu suất phân hủy PCBs
3.4.Đánh giá sản phẩm tạo thành khi phân hủy nhiệt xúc tác PCBs
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan