[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ CTRSH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên
3.2. Thực trạng quản lý thu gom và xử lý CTRSH tại TP Thái Nguyên
3.3. Đánh giá về công tác quản lý thu gom và xử lý CTRSH trên địa bàn TP Thái Nguyên
3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc thu gom CTRSH tại các hộ gia đình trên địa bàn TP Thái Nguyên
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ CTRSH TRÊN ĐỊA BÀN TP THÁI NGUYÊN
4.1. Định hƣớng quản lý thu gom và xử lý CTRSH
4.2. Một số giải pháp tăng cường quản lý thu gom và xử lý CTRSH trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan