[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế tối ưu hệ dẫn động cơ khí dùng hộp giảm tốc và bộ truyền đai


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế tối ưu hệ dẫn động cơ khí dùng hộp giảm tốc và bộ truyền đai
MỤC LỤC
Danh mục các hình vẽ
Danh mục các bảng biểu
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Kết quả dự kiến
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Nội dung nghiên cứu
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Giới thiệu về hệ dẫn động cơ khí
1.2 Sự cần thiết của tối ưu hóa hệ dẫn động cơ khí
1.3 Mục tiêu của luận văn
1.4 Kết luận chương 1
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ TỐI ƯU HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ.
2.1 Các nghiên cứu của các tác giả trong nước
2.2 Các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài
2.3 Kết luận chương 2
Chương 3: XÂY DỰNG CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU
3.1 Giới thiệu về bài toán tối ưu
3.1.1 Bài toán tối ưu tổng quát
3.1.2 Phân loại các bài toán tối ưu
3.2 Xây dựng hàm đơn mục tiêu khối lượng của hệ gồm hộp giảm tốc và bộ truyền đai là nhỏ nhất
3.2.1 Khối lượng hộp giảm tốc
3.2.2 Khối lượng bộ truyền đai
3.3 Bài toán tối ưu
3.4 Kết luận chương 3
Chương 4 : GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU
4.1 Lựa chọn phương pháp giải bài toán tối ưu
4.1.1 Phương pháp đồ thị
4.1.2 Phương pháp biến đổi đơn hình
4.1.3 Phương pháp Gradient liên hợp
4.1.4 Phương pháp lát cắt vàng
4.1.5 Phương pháp Lagrange
4.1.6 Phương pháp tìm kiếm trực tiếp
4.2 Lập trình giải bài toán tối ưu
4.3 Kết quả và nhận xét
Chương 5 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Phụ lục
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan