[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề cho người nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề cho người nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo [20, tr.38]
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.1.3. Cơ sở pháp lí của đề tài
1.2. Khái quát những vấn đề liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp và chuyển đổi nghề cho người nông dân
1.3. Kinh nghiệm về chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi hết đất nông nghiệp trên thế giới và việt nam
1.3.1. Kinh nghiệm về chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi hết đất nông nghiệp trên thế giới
1.3.2. Kinh nghiệm về chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi hết đất nông nghiệp tại một số địa phương trong nước
1.3.2. Kinh nghiệm về chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi hết đất nông nghiệp ở Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
1.3.3. Bài học rút ra về việc chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho ngƣời nông dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập, nghiên cứu số liệu, tài liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp.
2.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu.
2.4.4. Phương pháp biểu đạt kết quả
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sở lược về tình hình cơ bản thành phố Hạ Long tác động đến người dân.
3.1.1 Sơ lược về điều kiện tự nhiên của thành phố Hạ Long.
3.1.2. Sơ lược về điều kiện Kinh tế - xã hội của thành phố Hạ Long
3.1.3. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất của thành phố Hạ Long
3.2. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long.
3.3. Thực trạng việc làm lao động nông thôn và nhu cầu chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long.
3.3.1. Thực trạng việc làm lao động nông thôn Hạ Long.
3.3.2. Tình hình giải quyết việc làm và nhu cầu chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho ngƣời nông dân sau thu hồi đất ở Hạ Long.
3.3.3. Hiệu quả từ hoạt động đào tạo nghề.
3.3.4. Đánh giá chung về giải quyết việc làm cho nông dân sau khi thu hồi đất ở Hạ Long trong thời gian vừa qua.
3.3.4.1. Những kết quả đạt được về giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hạ Long.
3.3.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong giải quyết việc làm cho nông dân tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sau khi bị thu hồi đất.
3.4. Phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hạ Long.
3.4.1. Dự báo tình hình thu hồi đất và quan điểm giải quyết việc làm cho nông dân Hạ Long khi thu hồi đất nông nghiệp.
3.4.1.1. Dự báo tình hình thu hồi đất và nhu cầu giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hạ Long đến năm 2020.
3.4.1.2. Quan điểm về giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp ở Hạ Long.
3.4.2. Giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hạ Long.
3.4.2.2. Giải pháp khác
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan