[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Mở đầu
Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.1 Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1 Cơ sở pháp lý
1.1.2 Cơ sở lý luận của đề tài
1.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1 Một số kết quả nghiên cứu về quản lý môi trường dựa vào cộng đồng
1.2.2 Một số ứng dụng về quản lý môi trường dựa vào cộng đồng
Chương 2: Nội dung – Phương pháp nghiên cứu
2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu
2.2 Nội dung nghiên cứu
2.3 Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Đại Từ và 6 xã nghiên cứu
3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Đại Từ
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Đại Từ
3.1.3 Điều kiện tự nhiên – Kinh tế xã hội 6 xã nghiên cứu
3.1.4 Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại 6 xã nghiên cứu đến tháng 12/2013
3.2 Hiện trạng môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý RTSH
3.2.1 Thực trạng việc phân loại thu gom rác thải sinh hoạt của người dân
3.2.2 Một số mô hình thu gom rác thải sinh hoạt
3.2.3 Thực trạng việc xử lý rác thải sau thu gom của địa phương
3.3 Thực trạng quản lý Nhà nước về môi trường
3.3.1 Hiện trạng công tác tổ chức quản lý môi trường và thu gom RTSH
3.3.2 Các chương trình vận động sự tham gia của người dân
3.4 Nhận thức, thái độ của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt
3.4.1 Đánh giá nhận thức người dân về việc phân loại, thực hiện, cách thức xử lý RTSH theo tiêu chí tuổi
3.4.2 Đánh giá về mức độ hài lòng của người dân về vấn đề RTSH và VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp
3.4.3 Đánh giá về trình độ học vấn và thu nhập người dân đến việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt
3.4.4 Đánh giá về phản ứng người dân khi thấy người khác bỏ rác bừa bãi; Và đánh giá các chương trình VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp
3.5 Đề xuất một số giải pháp
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan