[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc làm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc làm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp của luận văn
5. Kết cấu nội dung của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI VIỆC LÀM
1.1. Cơ sở lý luận về việc làm và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
1.1.1. Cơ sở lý luận về việc làm
1.1.2. Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.2. Cơ sở thực tiễn về vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc làm
1.2.1. Kinh nghiệm thu hút FDI để thúc đẩy tạo việc làm ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.2. Bài học kinh nghiệm cho Vĩnh Phúc
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp
2.2.3. Phương pháp phân tích thống kê
2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá vai trò của FDI đối với việc làm tại thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI VIỆC LÀM TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.2. Thực trạng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và việc làm tại thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2011 - 2013
3.2.1. Chính sách thu hút vốn FDI của tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.2. Thực trạng về thu hút và tăng trưởng FDI tại TP.Vĩnh Yên
3.2.3. Thực trạng về việc làm tại TP.Vĩnh Yên
3.3. Phân tích đánh giá
3.3.1. Đánh giá về những kết quả đạt được
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI VIỆC LÀM TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu đề ra đối với hoạt động thu hút FDI vào thành phố Vĩnh Yên
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Định hướng thu hút FDI
4.1.3. Mục tiêu phát triển
4.2. Một số kiến nghị và giải pháp với các cơ quan hữu quan nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thành phố Vĩnh Yên.
4.2.1. Chú trọng đến đầu tư phát triển nguồn nhân lực
4.2.2. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đối với các Khu công nghiệp đã hình thành tạo sự hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài
4.2.3. Phát triển công nghiệp hỗ trợ
4.2.4. Cải cách thủ tục hành chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan