[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu tổng quát
3. Mục tiêu cụ thể
4. Yêu cầu
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
1.1.1. Khái niệm về giá đất
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
1.2. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất
1.2.1. Quản lý về giá đất ở Việt Nam
1.2.2. Quản lý giá đất và giá đất ở một số nước trên thế giới
1.3. Tổng quan về GIS
1.3.1. Giới thiệu chung về GIS
1.3.2. Giới thiệu chung về ArcGIS
1.4. Mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống dữ liệu giá đất
1.4.1. Thông tin đầu ra
1.4.2. Xử lý dữ liệu
1.4.3. Thông tin đầu ra
1.5. Tổng quan về tình hình ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
1.5.1. Tình hình ứng dụng GIS trên thế giới
1.5.2. Tình hình ứng dụng GIS tại Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Điạ điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội Thị trấn Sìn Hồ
2.3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất
2.3.3. Thực trạng bản đồ địa chính, giá đất
2.3.4. Xây dựng bản đồ giá đất cho thị trấn.
2.3.5. Một số ứng dụng trong tài chính đất đai
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu
2.4.2. Phương pháp xây dựng bản đồ
2.4.3. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội thị trân Sìn Hồ
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất
3.2.1. Thực trạng quản lý
3.2.2. HIện trạng sử dụng đất
3.3. Tình hình giá đất và thực trạng bản đồ địa chính tại thị trấn
3.3.1. Thực trạng về bản đồ địa chính3.3.2. Tình hình giá đất tại tỉnh
3.3.3. Kết quả điều tra giá đất thực tế
3.4. Xây dựng bản đồ giá đất
3.4.1. Thu thập nguồn dữ liệu
3.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian
3.4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính cho thửa đất
3.4.4. Hoàn thiện CSDL giá đất
3.5. Một số ứng dụng CSDL giá đất trong quản lý đất đai
3.5.1. Ứng dụng trong thị trường bất động sản
3.5.2. Ứng dụng trong công tác quản lý thông tin tài chính về đất đai
4.6. Đề xuất giải nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài chính về đất đai
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan