[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở MỘT ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Cơ sở lý luận về môi trƣờng đầu tư ở một địa phương
1.1.1. Khái niệm về môi trường đầu tư
1.1.2. Phân loại môi trường đầu tư
1.1.3. Đặc điểm của môi trường đầu tư
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cải thiện môi trường đầu tư
1.1.5 Các yếu tố đánh giá về môi trường đầu tƣ ở một địa phương
1.2. Những bài học kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư
1.2.1. Kinh nghiệm quốc tế
1.2.2. Kinh nghiệm của một số tỉnh
1.2.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thông tin sử dụng
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2007-2013
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu Tuyên Quang
3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên
3.2. Nguồn lực kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.2.2. Các ngành và sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản
3.2.3. Hệ thống kết cấu hạ tầng
3.2.4. Dân số và nguồn nhân lực
3.3. Phân tích thực trạng môi trường đầu tƣ tỉnh Tuyên Quang
3.3.1. Một vài kết quả trong thu hút đầu tƣ ở tỉnh Tuyên Quang
3.3.2. Các khu công nghiệp có triển vọng thu hút đầu tư ở tỉnh Tuyên Quang
3.3.3. Những hoạt động của tỉnh Tuyên Quang trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
3.4. Kết quả đánh giá môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang theo PCI
3.4.1. Kết quả đánh giá chung
3.4.2. Kết quả đánh giá các chỉ số PCI thành phần
3.5. Đánh giá chung về môi trường đầu tư của tỉnh Tuyên Quang
3.5.1. Những thuận lợi trong cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh
3.5.2. Những khó khăn trong công tác cải thiện môi trường đầu tƣ của tỉnh
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2015-2020
4.1. Quan điểm, định hướng cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Quan điểm cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang
4.1.2. Định hướng cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang
4.1.3. Mục tiêu cải thiện môi trưởng đầu tư tỉnh Tuyên Quang
4.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang theo hướng cải thiện chỉ số PCI
4.2.1. Giải pháp cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin
4.2.2. Giải pháp cải thiện chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo, chính quyền tỉnh Tuyên Quang
4.2.3. Giải pháp cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
4.2.4. Giải pháp cải thiện chỉ số thiết chế pháp lý
4.2.5. Giải pháp cải thiện các chỉ số khác
4.2.6. Thành lập Ban thanh tra thực hiện xây dựng chỉ số PCI
4.3. Các giải pháp khác không thuộc PCI
4.3.1. Thúc đẩy tăng trưởng ngành kinh tế trọng điểm địa phương
4.3.2. Tập trung thực hiện triệt để xoá đói giảm nghèo bền vững
4.3.3. Từng bước thực hiện chương trình marketing địa phương
4.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan