[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Gang Thép đến một số yếu tố kim loại nặng trong nước sông Cầu


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Gang Thép đến một số yếu tố kim loại nặng trong nước sông Cầu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu tổng quát của đề tài
3. Mục tiêu cụ thể của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài.
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.Đại cương về các kim loại nặng
1.1.1. Chì và hậu quả của ô nhiễm của chì
1.1.2. Cadimi và hậu quả của ô nhiễm của cadimi
1.1.3. Kẽm và hậu quả của ô nhiễm của kẽm
1.2. Tổng quan về ngành sản xuất thép Việt Nam
1.2.1. Quá trình hình thành
1.2.2. Quá trình phát triển
1.2.3. Tổng quan về nước thải ngành sản xuất thép
1.3. Điều kiện tự nhiên
1.3.1. Vị trí địa lý
1.3.2. Khí tượng thủy văn
1.4. Sơ lược về khu công nghiệp Gang Thép
1.4.1. Công ty CP gang thép Thái Nguyên
1.4.2. Công ty CP hợp kim sắt gang thép Thái Nguyên
1.4.3. Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
1.4.4. Công ty CP cơ khí gang thép
1.4.5. Công ty TNHH Natsteel Vina Thái Nguyên
1.5. Sơ lược về hệ thống sông Cầu
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thống kê, thu thập tài liệu
2.3.2. Phương pháp tính toán thải lượng
2.3.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hiện trạng chất lượng nước thải Khu công nghiệp Gang thép
3.1.1. Nhà máy luyện gang
3.1.2. Nhà máy luyện thép Lưu Xá
3.1.3. Công ty CP hợp kim sắt gang thép Thái Nguyên.
3.2. Ước tính thải lượng ô nhiễm kim loại
3.2.1. Nhà máy luyện gang
3.2.2. Nhà máy luyện thép Lưu Xá
3.2.3. Công ty CP hợp kim sắt gang thép Thái Nguyên
3.2.4 53Thải lượng ô nhiễm kim loại thải ra suối Cam Giá và sông Cầu
3.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt suối Cam Giá và Sông Cầu
3.4. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của sản xuất thép tới môi trường nước mặt Sông Cầu
3.4.1. Các giải pháp quản lý
3.4.2. Các giải pháp kỹ thuật khống chế ô nhiễm nguồn nước
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan