[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước sông Sặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước sông Sặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.Cơ sở lý luận và pháp lý của đề tài
1.1.1 Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.2 Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Tổng quan ô nhiễm nước sông trên thế giới và trong nước
1.2.1. Tổng quan ô nhiễm nước sông trên thế giới
1.2.2. Tổng quan ô nhiễm nước sông ở Việt Nam
1.3. Nước sông và các quá trình sinh – lý – hóa trong sông
1.3.1. Vai trò của oxy và một số quá trình hóa học trong sông
1.3.2. Các quá trình thủy động lực học trong sông
1.3.3. Vai trò của hệ sinh vật trong sông
1.4. Các phƣơng pháp đánh giá chất lượng nước
1.4.1. Phương pháp truyền thống đánh giá chất lượng môi trường thành phần
1.4.2. Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường theo tổng lượng ô nhiễm
1.4.3. Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu tổng hợp
1.4.3.1. Phương pháp tính WQI của Quỹ Vệ sinh Môi trường Mỹ (NSF)
1.4.3.2. Phương pháp chỉ số chất lượng nước (CWQI) của Canada
1.4.3.3. Một số phương pháp tính chỉ số chất lượng nước khác
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Tổng quan về lưu vực sông sặt
2.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường lưu vực sông sặt
2.2.3. Đánh giá phân vùng chất lượng nước sông sặt
2.2.4. Dự báo tải lượng ô nhiễm môi trường nước sông Sặt đến năm 2020
2.2.5. Giải pháp bảo vệ theo hướng phát triển bền vững môi trường nước sông sặt trên địa bàn tỉnh hải dương
2.3. Các phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra thông kê thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp quan trắc và phân tích trong phòng thí nghiệm
2.3.3.Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu
2.3.4. Phương pháp phân vùng chất lượng nước
2.3.5. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tổng quan về lưu vực sông Sặt
3.2. Kết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng lƣu vực sông Sặt
3.2.1. Hiện trạng các hoạt động phát sinh nước thải vào hệ thống sông Sặt
3.2.1.1. Hoạt động sản xuất công nghiệp
3.2.1.2. Hoạt động sinh hoạt, thương mại, dịch vụ, làng nghề
3.2.1.3. Nước thải sinh hoạt
3.2.1.4. Nước thải từ hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn
3.2.1.5. Nước thải bệnh viện
3.2.1.6. Nước thải làng nghề
3.2.2. Nghiên cứu, kiểm kê thải lượng các chất ô nhiễm vào sông Sặt
3.2.3. Chất lượng nước sông Sặt
3.2.3.1. Vị trí lấy mẫu
3.2.3.2. Các kết quả quan trắc
3.3. Phân vùng chất lượng nước sông Sặt
3.3.1. Tính toán chỉ số riêng lẻ cho chất lượng môi trường nước (WQISI)
3.3.2. Chất lượng nước theo chỉ tiêu riêng lẻ đối với thông số DO (WQIDO)
3.3.3. Tính toán chỉ số chỉ số chất lượng nước (WQI)
3.3.4. Nhận xét về chất lượng nước lưu vực sông Sặt
3.4. Dự báo tải lượng ô nhiễm môi trường nước sông Sặt đến năm 2020
3.4.1. Tải lượng ô nhiễm do phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
3.4.2. Tải lượng ô nhiễm do phát triển đô thị, khu dân cư
3.5. Đề xuất các giải pháp bảo vệ theo hướng phát triển bền vững môi trường nước sông Sặt trên địa bàn tình Hải Dương
3.5.1. Các giải pháp về quản lý
3.5.2. Các giải pháp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
3.5.3. Các giải pháp đối với môi trường đô thị
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan