[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
1.2.1. Khái quát về tài nguyên nước
2.1.1. Nước mặt.
1.2. 2. Vai trò của tài nguyên nước.
1.3 . Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Tình hình khai thác và sử dụng nước trên thế giới và Việt Nam.
1.3.2. Chất lượng nước sinh hoạt tại Việt Nam
1.3.3. Thực trạng ô nhiễm nước ngầm trên thế giới và Việt Nam.
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.4.2. Phương pháp kế thừa
2.4.3. Phương pháp điều tra thực địa
2.4.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu
2.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên [20]
3.1.1. Điều kiện tự nhiên- Kinh tế xã hội
3.1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Thành phố Thái Nguyên
3.2. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Hiện trạng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên
3.2.2. Mục đích sử dụng các nguồn nước của các hộ gia đình
3.3. Chất lượng các nguồn nước sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Kết quả khảo sát chất lượng nước máy
3.3.2. Kết quả khảo sát chất lượng nước ngầm của người dân đang sử dụng
3.4. Đánh giá hiệu quả một số phương pháp xử lý nước đang áp dụng tại các hộ gia đình ở Thái Nguyên
3.4.1. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý nước tại các hộ gia đình
3.4.2. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý nước qui mô hộ gia đình tại thành phố Thái Nguyên
3.5. Đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt qui mô hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.5.1. Đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên
3.5.2. Các giải pháp chung quản lý, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên
3.5.3. Đề xuất các biện pháp xử lý nước quy mô hộ gia đình
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan