[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số cơ sở lý luận về sử dụng đất nông nghiệp và tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Một số lý luận về sử dụng đất nông nghiệp
1.1.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
1.2. Sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm bền vững
1.3. Lý luận về hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất
1.3.1. Khái quát về hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất
1.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất
1.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất
1.3.4. Phân loại hiệu quả
1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.4. Các nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển sản xuất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
1.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.4.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu: Từ 15/6/2013 đến 15/9/2014.
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ảnh hưởng tới sản xuất lúa
2.2.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2.2.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2.2.4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu
2.2.5. Một số đề xuất và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập, xử lý tài liệu, số liệu
2.3.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, Tài nguyên và Môi trường
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
3.2. Hiện trạng sử dụng đất huyện Sơn Dương
3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất lúa
3.5. Định hướng sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3.6. Một số đề xuất và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan