[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
5. Bố cục Luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm về tín dụng và tín dụng chính sách
1.1.2. Tín dụng chính sách ở Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam
1.1.3. Tín dụng đối với Học sinh, sinh viên
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tín dụng HSSV ở một số nước trên thế giới
1.2.2. Tín dụng cho HSSV ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình triển khai, thực hiện Chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH Trung ương
1.2.4. Đánh giá chung
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
2.2.3. Phương pháp dự báo
2.3. Những chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả chương trình tín dụng HSSV nông thôn
2.3.1. Xét về mặt kinh tế
2.3.2. Xét về góc độ xã hội
2.3.3. Những chỉ tiêu đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Chương 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢỌC SINH, SINH VIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐẠI TỪ
3.1. Khái quát về Ngân hàng CSXH huyện Đại từ
3.1.1. Vài nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đại Từ
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển NHCSXH huyện Đại Từ
3.1.3. Các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH huyện Đại Từ
3.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Đại Từ
3.2.1. Nguồn vốn và sử dụng thực hiện qua các năm
3.2.2. Đánh giá thực trạng kết quả chương trình tín dụng HSSV nông thôn từ góc độ người cho vay (NHCSXH huyện Đại Từ)
3.2.3. Đánh giá thực trạng kết quả chương trình tín dụng học, sinh viên từ góc độ người vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH huyện Đại Từ
3.2.4. Đánh giá chương trình tín dụng HSSV nông thôn dưới góc độ người vay vốn thông qua mô hình hồi quy thứ bậc
3.3. Nhận xét chung về Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tại NHCSXH huyện Đại Từ
3.3.1. Những mặt đạt được
3.3.2. Những mặt còn hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế khi thực hiện Chương trình tín dụng HSSV nông thôn tại NHCSXH huyện Đại Từ
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HSSV NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐẠI TỪ
4.1. Quan điểm, mục tiêu thực hiện chương trình tín dụng HSSV của NHCSXH huyện Đại từ
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Mục tiêu
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình tín dụng HSSV nông thôn tại NHCSXH huyện Đại Từ
4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng chương trình tín dụng HSSV đáp ứng nguyện vọng người vay vốn
4.2.2. Giải pháp về tạo lập việc làm góp phần nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với NHCSXH
4.3.2. Đối với các Bộ, ngành liên quan
4.3.3. Đối với chính quyền các cấp và Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc huyện Đại Từ
4.3.4. Đối với hộ gia đình và sinh viên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan