[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Kết quả dự kiến đạt được
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
1.1. Các vấn đề cơ bản về môi trường đầu tư
1.1.1. Khái niệm môi trường đầu tư
1.1.2. Đặc điểm của môi trường đầu tư
1.1.3. Các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư
1.2. Sự cần thiết cải thiện môi trường đầu tư
1.2.1. Sự cần thiết phải cải thiện môi trường đầu tư Thành phố Hạ Long
1.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư
1.3. Kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư và bài học kinh nghiệm đối với Thành phố Hạ Long
1.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia về cải thiện môi trường đầu tư
1.3.2. Kinh nghiệm của một số đại phương trong nước về cải thiện môi trường đầu tư
1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm vận dụng vào cải thiện môi trường đầu tư ở Thành phố Hạ Long
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3. Phương pháp phân tích
2.3.1. Phương pháp so sánh
2.3.2. Phương pháp phân tổ thống kê
2.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi trường đầu tư
Chương 3: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HẠ LONG
3.1. Giới thiệu chung về Thành phố Hạ Long
3.1.1. Các yếu tố về điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các yếu tố về kinh tế xã hội
3.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tư nhiên, kinh tế xã hội tới môi trường đầu tư Thành phố Hạ Long
3.2. Thực trạng môi trường đầu tư Thành phố Hạ Long
3.2.1. Kết quả thu hút vốn đầu tư
3.2.2. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
3.3. Thực trạng cải thiện môi trường đầu tƣ ở Thành phố Hạ Long
3.3.1. Cải thiện môi trường pháp lý
3.3.2. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước
3.3.3. Phát triển hệ thống Cơ sở hạ tầng
3.3.4. Đào tạo nguồn nhân lực
3.3.5. Quan hệ kinh tế đối ngoại và hoạt động tư vấn, xúc tiến đầu tư
3.4. Đánh giá chung về thực trạng cải thiện môi trường đầu tư Thành phố Hạ Long
3.4.1. Những thành tựu đạt được
3.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Chương 4: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯƠNG ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HẠ LONG
4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển đến 2020
4.1.1. Quan điểm chủ đạo đối với phát triển
4.1.2. Mục tiêu phát triển
4.2. Quan điểm về vốn đầu tư và dự báo vốn đầu tư phát triển Thành phố Hạ Long đến 2020
4.3. Định hướng cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút đầu tư phát triển Thành phố Hạ Long
4.4. Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư Thành phố Hạ Long
4.4.1. Giải pháp về môi trường pháp lý
4.4.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội
4.4.3. Giải pháp về nguồn nhân lực
4.4.4. Giải pháp về khuyến khích đầu tư
4.4.5. Giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan