[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục của đề tài
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
1.1. Cơ sở lý luận về vấn đề nghèo, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nghèo, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững
1.1.2. Sự cần thiết phải giảm nghèo bền vững
1.1.3. Tiêu chí đánh giá về đói nghèo và giảm nghèo bền vững
1.1.4. Đặc điểm của người nghèo
1.1.5. Nguyên nhân đói nghèo
1.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững
1.1.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững
1.2. Cơ sở thực tiễn về giảm nghèo bền vững
1.2.1. Chủ trương chính sách của Việt Nam về xóa đói, giảm nghèo bền vững
1.2.3. Kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của một số nƣớc trên thế giới
1.2.4. Kinh nghiệm giảm nghèo của các tỉnh, thành trong nƣớc
1.2.5. Bài học cho thành phố Thái Nguyên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Khung phân tích
2.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY
3.1. Khái quát về thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên của thành phố Thái Nguyên
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
3.2. Những thuận lợi, khó khăn đối với công tác giảm nghèo bền vững tại thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2.Khó khăn
3.3. Thực trạng về thu nhập và vấn đề nghèo tại thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Thực trạng về thu nhập
3.3.2. Thực trạng về vấn đề đói, nghèo
3.3.3. Những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nghèo tại thành phố Thái Nguyên
3.3.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững tại thành phố Thái Nguyên
3.3.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo cho các hộ nghèo
3.3.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo của các hộ điều tra
3.4. Thực trạng công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.4.1. Thực trạng xóa đói
3.4.2. Thực trạng giảm nghèo bền vững
3.5. Tình hình thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.5.1. Các chính sách tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập
3.6. Kết quả xóa đói, giảm nghèo bền vững
3.6.1. Kết quả đạt được
3.6.2. Tồn tại, hạn chế
3.6.3. Nguyên nhân
Chương 4: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của thành phố Thái Nguyên trong những năm tiếp theo và định hướng đến năm 2020
4.1.1. Quan điểm chỉ đạo
4.1.2. Mục tiêu
4.1.3. Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2015
4.2. Các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Các giải pháp để phát triển bền vững
4.2.2. Giải pháp về giảm nghèo bền vững
4.3. Một số kiến nghị
4.2.1. Đối với Trung ương
4.2.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên
4.2.3. Đối với TP Thái Nguyên
4.2.4. Đối với các xã, phường
4.2.5. Đối với các hộ nghèo
4.2.6. Đối với các hộ cận nghèo
4.2.7. Đối với các hộ trung bình
4.2.8. Đối với các hộ giàu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan