[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa
Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về giá đất
1.1.1. Khái quát về giá đất
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.1.3.1. Yếu tố thông thường
1.1.3.2. Yếu tố khu vực
1.1.3.3. Yếu tố cá biệt
1.2. Phương pháp xác định giá đất
1.2.1. Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam
1.2.2. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất
1.2.3. Phương pháp xác định giá đất ở đô thị
1.3. Khái quát quá trình hình thành giá đất ở nước ta
1.3.1. Giai đoạn trước năm 1946
1.3.2. Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1980
1.3.3. Giai đoạn từ năm 1980 đến 1993
1.3.4. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay
1.4. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất
1.4.1. Quản lý về giá đất ở Việt nam
1.4.2. Quản lý giá đất và giá đất ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2 Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Tình hình cơ bản của thành phố Tuyên Quang
2.2.2. Sơ lược về thực trạng biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuyên Quang theo khung giá của tỉnh Tuyên Quang quy định giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3. Thực trạng biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuyên Quang theo số liệu phỏng vấn
2.2.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất thành phố Tuyên Quang
2.2.5. Đánh giá biến động, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
2.3.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn
2.3.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.3.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
2.3.5. Phương pháp chuyên gia
2.3.6. Phương pháp bản đồ
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Hiện trạng sử dụng đất ở và giá đất ở theo quy định của Nhà nước tại thành phố Tuyên Quang
3.2.1. Hiện trạng đất ở tại khu vực nội thị thành phố Tuyên Quang
3.2.2. Giá đất ở tại khu vực nội thị thành phố Tuyên Quang theo khung giá của tỉnh Tuyên Quang quy định năm 2013
3.3. Thực trạng biến động giá đất năm 2011-2013 tại thành phố Tuyên Quang
3.3.1. Biến động giá đất ở đô thị tại khu vực nội thị thành phố Tuyên Quang theo giá thực tế giai đoạn 2011-2013
3.3.2. Chênh lệch giá đất ở đô thị giữa giá thực tế và giá theo quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang năm 2013
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (2011 - 2013)
3.4.1. Yếu tố vị trí
3.4.2. Cơ sở hạ tầng
3.4.3. Đặc điểm của thửa đất
3.4.4. Khả năng sinh lợi
3.4.5. Yếu tố khác
3.5. Đánh giá quá trình biến động giá đất ở đô thị tại khu vực nội thị thành phố Tuyên Quang (2011-2013) và giải pháp quản lí
3.5.1. Đánh giá quá trình biến động giá đất ở đô thị tại khu vực nội thị thành phố Tuyên Quang (2011-2013)
3.5.2. Giải pháp về giá đất ở phục vụ công tác quản lý tài chính đất đai và thị trường bất động sản
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan