[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008-2012


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008-2012
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận về chuyển quyền sử dụng đất
1.1.2. Cơ sở pháp lý
1.1.3. Cơ sở thực tiễn
1.2. Quản lý nhà nước đối với vấn đề chuyển quyền sử dụng đất
1.2.1. Quan niệm về quản lý nhà nước đối với quyền sử dụng đất
1.2.2. Vai trò của quản lý nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất
1.2.3. Quá trình hình thành và phát triển của quyền sử dụng đất
1.3. Các quy định về chuyển quyền sử dụng đất
1.3.1. Căn cứ xác lập quyền được phép chuyển quyền sử dụng đất
1.3.2. Hình thức pháp lý của chuyển quyền sử dụng đất
1.3.3. Giá chuyển quyền sử dụng đất
1.3.4. Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất
1.4. Tình hình chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Địa điểm
2.1.2. Thời gian
2.1.3. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và sử dụng đất thị xã Bắc Kạn
2.3.2. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008 - 2012
2.3.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân thị xã Bắc Kạn và cán bộ quản lý về chuyển quyền sử dụng đất
2.3.4. Đề xuất giải pháp
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.3. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
2.4.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
2.4.5. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và sử dụng đất của thị xã Bắc Kạn
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên của thị xã Bắc Kạn
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của thị xã Bắc Kạn
3.1.3. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.2. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008 - 2012
3.2.1. Các văn bản và quy trình về quyền chuyển quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.2.2. Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008 - 2012
3.2.3. Đánh giá chung kết quả cấp GCNQSD đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008 – 2012
3.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân thị xã Bắc Kạn và cán bộ quản lý về chuyển quyền sử dụng đất
3.3.1. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân thị xã Bắc Kạn tại khu vực nghiên cứu về những quy định chung của chuyển QSDĐ
3.3.2. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân thị xã Bắc Kạn tại khu vực nghiên cứu về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
3.4. Những khó khăn, tồn tại trong công tác chuyển quyền sử dụng đất
3.5. Đề xuất một số giải pháp trong công tác chuyển quyền sử dụng đất
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan