[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động thực hành ở Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc gắn với cơ sở sử dụng


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động thực hành ở Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc gắn với cơ sở sử dụng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Khái niệm dạy học
1.2.2. Khái niệm dạy học thực hành
1.2.3. Quản lý và biện pháp quản lý hoạt động thực hành
1.2.4. Đặc điểm của hoạt động thực hành trong giáo dục nghề nghiệp
1.3. Đặc điểm của các môn học thực hành trong trường Cao đẳng nghề
1.3.1. Trường Cao đẳng nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
1.3.2. Đặc điểm của hoạt động dạy học trong các trường nghề
1.3.3. Sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt động thực hành
1.3.4. Tổ chức hoạt động thực hành trong trường nghề
1.3.5. Các bước tổ chức hoạt động thực hành
1.3.6. Luyện tập trong hoạt động thực hành
1.4. Nội dung quản lý hoạt động thực hành trong trường Cao đẳng nghề
1.4.1. Lập kế hoạch hoạt động thực hành
1.4.2. Tổ chức triển khai chương trình hoạt động thực hành
1.4.3. Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên
1.4.4. Quản lý hoạt động học tập của học sinh
1.4.5. Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động thực hành
1.4.6. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động thực hành
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động thực hành ở trường Cao đẳng nghề
1.5.1. Yếu tố khách quan
1.52. Yếu tố chủ quan
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát về trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh phúc
2.1.1. Lịch sử phát triển của nhà trường
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của trường
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của trường
2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động thực hành ở trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc
2.2.1. Thực trạng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo hoạt động thực hành
2.2.2. Thực trạng hoạt động giảng dạy thực hành của giáo viên
2.2.3. Thực trạng hoạt động học tập thực hành của học sinh
2.2.4. Thực trạng cơ sở vật chất trong dạy học thực hành
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động thực hành ở trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc
2.3.1. Tổ chức khảo sát
2.3.2. Kết quả khảo sát
2.4. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động thực hành và quản lý hoạt động thực hành ở trường Cao đẳng nghề Việt - Đức
2.4.1. Mặt mạnh
2.4.2. Mặt yếu
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT ĐỨC, VĨNH PHÚC
3.1. Định hướng phát triển của trường Cao đẳng nghề Việt- Đức
3.1.1. Mục tiêu chung
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
3.2. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Đảm bảo tính đồng bộ
3.2.2. Đảm bảo tính kế thừa
3.2.3. Đảm bảo tính khả thi
3.3. Một số biện pháp quản lý cụ thể
3.3.1. Biện pháp 1: Đổi mới quản lý hoạt động học tập thực hành của học sinh
3.3.2. Biện pháp 2: Tăng cường quản lý hoạt động dạy học thực hành của giáo viên
3.3.3. Biện pháp 3: Đổi mới chương trình, nội dung hoạt động thực hành
3.3.4. Biện pháp 4: Phát triển nội dung chương trình thực hành nghề phù hợp với yêu cầu của thực tiễn
3.3.5. Biện pháp 5: Nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực đảm bảo cho hoạt động thực hành
3.3.6. Biện pháp 6: Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học thực hành của học sinh
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo sát về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.5.1. Mục đích, nội dung và phương pháp khảo sát
3.5.2. Kết quả khảo sát
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan