[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh của hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh của hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Quản lý nhà trƣờng
1.2.4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.2.5. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.2.6. Kỹ năng
1.2.7. Kỹ năng sống
1.2.8. Kỹ năng mềm
1.3. Một số vấn đề cơ bản về HĐGDNGLL cho học sinh THPT
1.3.1. Vị trí, vai trò của HĐGDNGLL đối với việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện
1.3.2. Mục tiêu HĐGDNGLL
1.3.3. Nội dung và hình thức tổ chức HĐGDNGLL
1.4. Quản lý HĐGDNGLL ở trường THPT theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh
1.4.1. Quản lý việc xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL
1.4.2. Quản lý việc tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL
1.4.3. Quản lý việc sử dụng CSVC, trang thiết bị và các điều kiện thực hiện HĐGDNGLL
1.4.4. Quản lý về việc phối hợp, huy động các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.4.5. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.4.6. Vai trò và trách nhiệm của người Hiệu trưởng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐGDNGLL Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH
2.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển các trường THPT huyện Mê Linh
2.2. Thực trạng HĐGDNGLL tại các trường THPT huyện Mê Linh
2.2.1. Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về vị trí, vai trò của HĐGDNGLL
2.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trƣờng THPT huyện Mê Linh
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trƣờng THPT huyện Mê Linh
2.3.1. Thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.3.2. Thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện kế hoạch HĐGDNGLL
2.3.3. Thực trạng quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.3.4. Thực trạng quản lý việc phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.3.5. Thực trạng quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.3.6. Thực trạng quản lý việc bồi dƣỡng cán bộ Đoàn - Hội, giáo viên chủ nhiệm về năng lực, nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.3.7. Những biểu hiện vi phạm nội quy trong nhà trƣờng
2.4. Đánh giá thực trạng
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
2.4.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Đảm bảo mục tiêu GDNGLL với sự phát triển KNM cho HS
3.1.2. Đảm bảo tính liên tục khách quan
3.1.3. Đảm bảo tính khả thi
3.2. Các biện pháp đề xuất
3.2.1. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gắn với phát triển kỹ năng mềm cho học sinh
3.2.2. Xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển KNM cho học sinh
3.2.3. Tổ chức các hoạt động để thực hiện kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh
3.2.4. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ chức HĐGDNGLL
3.2.5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ HĐGDNGLL
3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL hướng tới phát triển kỹ năng mềm cho học sinh
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.3. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.3.1. Mục đích, nội dung và đối tượng khảo nghiệm
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
2.1 Với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố Hà Nội
2.2 Với Sở GD&ĐT Hà Nội
2.3 Với các trường THPT trong huyện
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan