[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở người trên 30 tuổi tại tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở người trên 30 tuổi tại tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm cơ bản về đái tháo đường
1.1.1. Định nghĩa bệnh đái tháo đường
1.1.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của bệnh đái tháo đường
1.1.3. Phân loại týp đái tháo đường
1.1.4. Triệu trứng của bệnh đái tháo đường
1.1.5. Bến chứng của bệnh đái tháo đường
1.1.6. Chẩn đoán bệnh đái tháo đường
1.1.7. Chẩn đoán sớm, chẩn đoán sàng lọc bệnh đái tháo đường
1.2. Thực trạng bệnh đái tháo đường hiện nay
1.2.1. Tình hình bệnh đái tháo đường trên thế giới
1.2.2. Tình hình bệnh đái tháo đường tại Việt Nam
1.3. Các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường
1.3.1. Yếu tố di truyền
1.3.2. Yếu tố nhân chủng học
1.3.3. Yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi lối sống
1.3.4. Yếu tố chuyển hoá và các nguy cơ trung gian
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang
2.3.2. Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng
2.4. Các chỉ số nghiên cứu
2.4.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
2.4.1.1. Nhóm các chỉ số về thực trạng bệnh đái tháo đường
2.4.1.2. Nhóm các chỉ số về các yếu tố nguy cơ đái tháo đường
2.4.1.3. Một số khái niệm
2.5. Phương pháp thu thập thông tin
2.5.1. Bước 1: Khám sàng lọc đái tháo đường
2.5.2. Bước 2: Phỏng vấn đối tượng về nguy cơ mắc đái thoá đường
2.5.3. Vật liệu nghiên cứu
2.6. Phương pháp khống chế sai số
2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.8. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng bệnh đái tháo đường tại tỉnh Bắc Giang
3.2. Một số yếu tố nguy cơ bệnh đái tháo đường
3.3. Một số yếu tố liên quan với bệnh đái thao đường
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng bệnh đái tháo đường tại tỉnh Bắc Giang
4.2. Yếu tố nguy cơ đái tháo đường tại tỉnh Bắc Giang
4.3. Yếu tố liên quan với bệnh đái tháo đường tại tỉnh Bắc Giang
KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan